Header Ads

Ejercicio resuelto balance SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2021 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto balance SELECTIVIDAD CATALUÑA 2021 (examen ordinaria junio)

L’empresa Nic-nic, SA presenta, a 31 de desembre de 2019, una llista amb les dades comptables següents: 

Nota: Tots els comptes de l’immobilitzat es presenten amb el valor comptable net. 

1. A partir de les dades proporcionades, elaboreu el balanç de situació de l’empresa Nic- nic, SA a 31 de desembre de 2019, degudament classificat per masses patrimonials. 

Si, en algun cas, dins d’una massa patrimonial hi ha diferents elements patrimonials, cal que detalleu aquests elements; és a dir, no us limiteu a agrupar i a escriure directament el valor total de la massa patrimonial: heu d’especificar quines partides la integren. 

En el balanç de situació només hi heu d’incloure aquelles masses i elements patrimo- nials que figurin en l’enunciat d’aquest exercici. [1 punt] 

2. Calculeu i interpreteu el fons de maniobra d’aquesta empresa. [0,5 punts] 

Solución

 

1. Balance2) Fondo de maniobra

 

El fondo de maniobra es un fondo de seguridad de la empresa que le va a permitir seguir realizando sus inversiones y llevar su actividad normal en el corto plazo. Con los datos conocidos de la empresa calcularemos el fondo de maniobra (FM) mediante la siguiente fórmula:


FM = AC – PC = 20.000 – 15.000 = 5.000

 

La empresa tiene un fondo de maniobra positivo. Con sus activos corrientes podrá pagar sus deudas a corto plazo y todavía tendrá un margen de seguridad. 


Y si quieres seguir repasando: VÍDEO CÓMO HACER UN BALANCE (en 10 minutos)Fondo de maniobra

Con la tecnología de Blogger.