Header Ads

Ejercicio resuelto balance SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2021 (examen extraordinaria septiembre)

Ejercicio resuelto balance SELECTIVIDAD CATALUÑA 2021 (examen extraordinaria septiembre)

L’Ariadna, una alumna de batxillerat, ha llegit a la premsa econòmica la informació següent sobre una important distribuïdora de joguines: «Tenint en compte que les pèrdues acumulades han reduït el patrimoni net per sota del capital social, la societat haurà d’adoptar les mesures necessàries per a restablir el seu equilibri patrimonial o promoure la seva pròpia dissolució.» 


1.  Definiu els termes següents: [1 punt: 0,5 punts per cada definició] 

aPatrimoni net.

bEquilibri patrimonial


2.  L’Ariadna ha pogut aconseguir les dades comptables següents d’aquesta empresa, cor- responents a anys anteriors (imports expressats en milions d’euros):[1 punt] 


Actiu no corrent 30 

Total actiu 100 

Patrimoni net 15 


A partir de la informació facilitada, completeu la taula següent amb les dades que falten per a elaborar un balanç de situació senzill que permeti a l’empresa obtenir un fons de maniobra nul. 

 

A continuació, digueu què significa un fons de maniobra nul en el cas d’aquesta empresa. 

3. En un altre fragment de la notícia llegida per l’Ariadna es deia el següent: «Deu anys abans, l’empresa de joguines havia aconseguit un rècord de facturació de 79 milions d’euros i va assolir un resultat d’explotació (BAII) d’1,5 milions d’euros.» Calculeu quina va ser la rendibilitat de les vendes (o marge de vendes). Comenteu el resultat obtingut. [0,5 punts] 

Solución

1) Definiciones patrimonio neto y equilibrio patrimonial

El patrimonio neto son los fondos propios de la empresa. Son fondos propiedad de la empresa que no deben ser devueltos.

El equilibrio patrimonial se basa en el estudio del patrimonio de la empresa, es decir, del conjunto de bienes, derechos y deudas de la empresa. Se debe verificar siempre la ecuación fundamental de la contabilidad

Activo = Patrimonio neto + pasivo

2) Cálculo masas patrimoniales

Para rellenar la tabla partimos de:

Activo = Activo no corriente + Activo corriente

100 = 30 + Activo corriente

Activo corriente = 70

Por otra parte si el fondo de maniobra es cero:

Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente

0 = 70 –pasivo corriente

Pasivo corriente = 70

Y por último, se debe cumplir la ecuación fundamental de la contabilidad

Activo = Patrimonio neto + pasivo

Como el activo es 100, el patrimonio neto + pasivo debe ser 100.

En la parte derecha tenemos que:

Patrimonio neto + pasivo no corriente + pasivo corriente = 100

15 + pasivo no corriente + 70 = 100

Pasivo no corriente = 15


El fondo de maniobra es un fondo de seguridad de la empresa que le va a permitir seguir realizando sus inversiones y llevar su actividad normal en el corto plazo. Con los datos conocidos de la empresa calcularemos el fondo de maniobra (FM) mediante la siguiente fórmula:


FM = AC - PC


Que la empresa tenga un fondo de maniobra de cero implica que no tienen ningún fondo de seguridad, por lo que ante algún imprevisto tendría problemas para pagar las deudas a corto plazo y podría entrar en suspensión de pagos.


3) Rentabilidad de las ventas


La rentabilidad de las ventas relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) y el importe neto de la cifra de ventas. Nos indica el beneficio obtenido por cada euro de ingresos.

 

Rentabilidad de las ventas = BAII / Importe de ventas = (1.500.000 / 79.000.000) x 100 = 1,89%

 

Por cada 100 euros de ventas, la empresa obtiene 1,89 de beneficio.


Y si quieres seguir repasando: VÍDEO CÓMO HACER UN BALANCE (en 10 minutos)Fondo de maniobra

Con la tecnología de Blogger.