Header Ads

Ejercicio resuelto fondo maniobra, ratios, situaciones financieras SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2016 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto fondo maniobra, ratios, situaciones financieras SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2016 (examen ordinaria junio)

L’empresa Drex, SA presenta un benefici abans d’interessos i impostos (BAII) de 20 milions d’euros i un benefici net de 12 milions d’euros. L’actiu total és de 190 milions d’euros, dels quals 140 corresponen a l’immobilitzat, 10 a les existències i 40 als deutes pendents de cobrar i als diners dipositats en diferents entitats bancàries. L’empresa es finança de la manera següent: un 40 % amb recursos propis, un 30 % amb deutes a llarg termini i un 30 % amb deutes a curt termini.

a Calculeu el fons de maniobra i la ràtio de liquiditat. Interpreteu-ne els resultats. [0,5 punts]

b. Definiu el terme ràtio de solvència (o garantia), calculeu-la i interpreteu-la. [0,25 punts]

c. A partir dels resultats obtinguts en els apartats anteriors, valoreu la situació financera d’aquesta empresa. Feu, si escau, propostes per a millorar-la. [0,25 punts]

d. Sabent que la rendibilitat econòmica de les empreses del sector és del 12 %, digueu si aquesta empresa presenta un bon nivell de rendibilitat. Justifiqueu la resposta. [0,25 punts]

e. Quin compte anual recull el càlcul dels diferents resultats econòmics de l’empresa? Definiu-lo i enumereu els resultats que inclou. [0,5 punts]

f. Drex, SA ha obtingut beneficis el darrer any. Considereu que pot fer una dotació de reserves? Expliqueu com es formen les reserves i indiqueu la diferència que hi ha entre una reserva legal i una reserva voluntària. [0,25 punts]

 

Solución

 

a) Fondo de maniobra y ratio de liquidez

 

Con los datos del enunciado tenemos que:

 

 

Además, si partimos de la ecuación fundamental de la contabilidad se debe cumplir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Donde la financiación es la parte del patrimonio neto y el pasivo. Los fondos propios son el patrimonio net, las deudas a corto plazo es el pasivo corriente y las deudas a largo plazo son el pasivo no corriente.

 

A = PN + P.    Y por tanto:     190.000.0000 =  PN + P 

 

Es decir, la suma de patrimonio neto y pasivo será 190 millones. El enunciado nos dice como se reparten por porcentaje.

 

Patrimonio neto = 40%*190.000.000 = 76.000.000

Pasivo no corriente = 30%*190.000.000 = 57.000.000

Pasivo corriente = 30%*190.000.000 = 57.000.000

 

Ya podemos calcular el fondo de maniobra

 

El fondo de maniobra es un fondo de seguridad de la empresa que le va a permitir seguir realizando sus inversiones y llevar su actividad normal en el corto plazo. Con los datos conocidos de la empresa calcularemos el fondo de maniobra (FM) mediante la siguiente fórmula:

FM = AC – PC = 50.000.000 – 57.000.000 = - 57.000.000

 

 

La empresa tiene un fondo de maniobra negativo por lo que se encuentra en riesgo de suspensión de pagos. Es decir, la empresa no tiene fondos suficientes para poder hacer frente a sus pagos más a corto plazo. Al tener un fondo de maniobra negativo podemos decir que la empresa se encuentra en una situación de desequilibrio financiero a corto plazo. La empresa cuenta con problemas de liquidez para pagar sus deudas a corto plazo.

 

 

El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para poder hacer sus pagos inmediatos con sus activos más corrientes. Indica la liquidez de la empresa


RL= Activo corriente / Pasivo corriente = 50.000.000 / 57.000.000 = 0,877


Este dato nos dice que de cada euro de deudas a corto plazo, la empresa dispone de 0,877 euros para pagar con sus activos corrientes. Como el óptimo del ratio es 1,5-2, el dato indica escasez liquidez. La empresa puede tener problemas para hacer sus pagos a corto plazo y podría entrar en suspensión de pagos 


b) Ratio de solvencia o garantía


El rato de garantía mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas. Indica la solvencia a la empresa y riesgo de quiebra


RG = Activo / Pasivo = 190.000.000 / (57.000.000 +57.000.000) = 1,667


Este dato nos dice que de cada euro de deudas, la empresa cuenta con 1,667 euros de activo para hacerles frente. Como el óptimo del ratio es 1,5-2 , el dato indica buena situación de solvencia para poder pagar sus deudas a largo plazo.

 

c) Situación financiera

 

Al tener un fondo de maniobra negativo y un ratio de liquidez por debajo del óptimo, podemos decir que la empresa se encuentra en una situación de desequilibrio financiero a corto plazo. La empresa cuenta con problemas de liquidez para pagar sus deudas a corto plazo.

 

Algunas medidas correctoras pueden ser:

 

- Renegociar las deudas a corto plazo para pasarlas a largo plazo

- Vender activos improductivos

- Pedir un préstamo a largo plazo para pagar deudas a corto plazo.

 

Sin embargo, el ratio de solvencia está en el óptimo, lo cual es una buena noticia a largo plazo.

d) Rentabilidad económica

La rentabilidad económica que nos dice el beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

RE = BAII / ACTIVO   x 100 = (20.000.000 / 190.000.000) x 100 = 10,53%

La empresa obtiene 10,53€ de beneficio antes de interés e impuestos por cada 100 euros que ha invertido. Como vemos, estapor debajo del 12% del sector, lo cual es una mala noticia.


Y si quieres seguir repasando. Análisis de ratios financieros 


Fondo de maniobra


Situaciones financieras
Con la tecnología de Blogger.