Header Ads

Ejercicio resuelto cuenta PYG SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2017 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto cuenta PYG SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2017 (examen ordinaria junio)

L’empresa Capsadetrons, SL presenta, a 31 de desembre de 2015, un actiu de 315.000 €,que està finançat al 60 % amb fons propis (patrimoni net). A continuació tenim la informaciórelativa al compte de pèrdues i guanys de l’empresa corresponent a l’exercici del 2015:

— Compra de matèries primeres: 22.000 €.

— Altres serveis (telefonia): 500 €.

— Amortització de l’immobilitzat: 2.400 €.

— Import net de la xifra de negocis: 110.000 €.

— Ingressos per arrendaments: 10.000 €.

— Despeses financeres: 22.400 €.

— Despeses de personal: 25.000 €.

— Despeses de publicitat: 5.000 €.

— Serveis bancaris i similars: 3.000 €.

— Prima d’assegurances: 1.500 €.

— Ingressos financers: 32.000 €.

— Despeses d’energia i carburants: 8.000 €.

— Despeses de transport: 8.200 €.

— Reparacions i conservació: 9.000 €.

 

a. A partir d’aquestes dades, i tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 30 %, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa amb tots els apartats corresponents. [1 punt]


Solución

Elaboración cuenta PyG

1. Ingresos de explotación:……………….. 120.000

Importe neto cifra de negocios: 110.000

Otros ingresos de explotación: 10.000

2.  Gastos de explotación:……………….. 84.600

Aprovisionamientos (compra + variación de existencias): 22.000

Gastos de personal: 25.000

Otros gastos de explotación: 35.200

(teléfono, publicidad, servicios bancarios, seguros, energía, transporte y reparaciones)

Amortización: 2.400

A. Resultado de explotación (BAI) (1-2) = 120.000 – 84.600 = 35.400


3.  Ingresos financieros: 32.000

4. Gastos financieros (intereses deuda): 22.400


B. Resultado financiero (3-4) = 32.000 – 22.400= 9.600

 

C. Resultado antes de impuestos (BAII) (A+B) = 35.400 + 9.600 = 45.000 


5. Impuestos 30%*45.000 = 13.500 


D. Resultado del ejercicio (C-5) (BN) = 45.000 – 13.500 = 31.500

Y aquí te dejo más vídeos de PyG para que puedas seguir practicando.

Con la tecnología de Blogger.