Header Ads

Ejercicio resuelto PYG SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2016 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto PYG SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2016 (examen ordinaria junio)

A partir de les dades següents de l’empresa Box, SA relatives a l’últim exercici, elaboreu el compte de pèrdues i guanys d’aquesta societat. [1 punt] 

— Ha venut 754 unitats de mercaderia a un preu de 100 unitats monetàries per unitat.

— Ha comprat 500 unitats de mercaderia a un preu de 60 unitats monetàries per unitat.

— Les despeses anuals de cotització dels treballadors de l’empresa a la Seguretat Social pugen a 500 unitats monetàries i l’import anual dels salaris són 1.003 unitats monetàries.

 — Ha demanat un préstec a un banc, que ha de tornar en el termini de quatre anys. Els interessos anuals d’aquest préstec són 2.000 unitats monetàries.

— Es van reparar unes goteres a la nau de la fàbrica on es duu a terme l’activitat productiva. Aquesta reparació va costar 5.000 unitats monetàries.

— Té un estoc final de mercaderies al magatzem per valor de 4.300 unitats monetàries. A l’inici de l’any aquest estoc era de 3.000 unitats monetàries.

— Els rebuts dels subministraments (aigua i telefonia) pugen a 2.000 unitats monetàries.

 — El cost de l’assegurança de l’edifici i de totes les instaŀlacions tècniques de la companyia és de 7.500 unitats monetàries.

— El lloguer anual de la nau que ocupa la fàbrica costa 6.000 unitats monetàries.

— L’impost de societats és del 35 %.

 

Elaboración cuenta PyG

1. Ingresos de explotación (754*100):……………….. 75.400

Importe neto cifra de negocios: 75.400

2.  Gastos de explotación:……………….. 50.703

Aprovisionamientos (compra+ variación de existencias) (60*500  + 3.000 – 4.300 = 28.700

Gastos de personal (500 + 1003): 1.503

Otros gastos de explotación (5.000+ 2.000+ 7.500 + 6.000):  20.500

Amortización: 0

A. Resultado de explotación (BAI) (1-2) = 75.400 – 50.703 = 24.697


3.  Ingresos financieros: 0

4. Gastos financieros (intereses deuda): 2.000


B. Resultado financiero (3-4) = 0– 2.000 = - 2.000

 

C. Resultado antes de impuestos (BAII) (A+B) = 24.697 + (- 2.000) = 22.697


5. Impuestos 35%*22.697 = 7.943,95 


D. Resultado del ejercicio (C-5) (BN) = 22.697 – 7.943,95 = 14.753,05

 

 

Nota. Los aprovisionamientos se calculan

 

Aprovisionamientos = Compras + existencias iniciales – existencias finales = (60*500  + 3.000 – 4.300 = 28.700


Y aquí te dejo más vídeos de PyG para que puedas seguir practicando.

Con la tecnología de Blogger.