Header Ads

Ejercicio resuelto VAN, TIR. SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2019 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto VAN, TIR. SELECTIVIDAD CATALUÑA 2019 (examen ordinaria junio)

L’empresa Bosses de Paper, SL vol augmentar la seva dimensió empresarial i, per a fer-ho, necessita adquirir immobilitzat material. Actualment està analitzant tres projectes d’inversió. Aquestes són les dades de què disposa:

 

L’empresa estima que la taxa d’actualització per als propers dos anys serà del 6 %.

1. Expliqueu què és el criteri del valor actual net (VAN). Calculeu el VAN de cada projecte i digueu quin dels tres projectes recomanaríeu a aquesta empresa tenint en compte aquest criteri. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

2. Expliqueu què és la taxa interna de rendibilitat (TIR). Interpreteu quin valor aproximat podria tenir la TIR per al projecte 2. No heu de fer cap càlcul; només us heu de basar en les dades obtingudes en

3. Anomeneu totes les fonts de finançament extern (recursos aliens) a llarg termini que permetrien finançar el projecte d’inversió escollit i expliqueu-ne només dues. 

 

SOLUCIÓN

 

1. Cálculo del VAN

 

El cálculo del VAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al momento actual. Es decir, tenemos que calcular cuánto valdrían todos los flujos netos de caja (FNC) en el momento 0. Para ello utilizamos el método de la actualización que consisten en dividir cada FNC entre (1+k)n, donde la n minúscula nos indica la cantidad de años que tenemos que actualizar.

 

Recordemos que cuando hay valor residual este sumar al FNC del último año.


Elegiremos el proyecto 3, ya que es el único rentable.


2. Análisis TIR

El TIR es la tasa de interés que hace que el VAN sea igual a 0. Siempre que la TIR sea mayor al valor “k” nuestro proyecto será rentable ya que en ese caso el VAN será positivo.  Si la TIR es menor al valor “k” entonces el VAN es negativo. 

 

Por lo tanto, vemos que el proyecto 2 tiene un VAN negativo, lo que significa que tiene que ser menor a k = 6%. No obstante, como el VAN del proyecto está muy cerca de 0, lo normal es que la TIR esté por debajo de ese 6% pero muy cerca de él.

Con la tecnología de Blogger.