Header Ads

Ejercicio resuelto VAN, payback, TIR. SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2017 (examen extraordinaria septiembre)

Ejercicio resuelto VAN, payback, TIR. SELECTIVIDAD CATALUÑA 2017 (examen extraordinaria septiembre)

Una empresa distribuïdora de productes esportius estudia la possibilitat de muntar una botiga especialitzada en alguna d’aquestes quatre disciplines esportives: patinatge, esquí, equitació o natació. Els quatre projectes d’inversió possibles tenen el mateix desemborsament inicial i la mateixa durada. Després d’haver calculat la taxa interna de rendibilitat (TIR) i el valor actual net (VAN), l’empresa ha obtingut els resultats següents: 


1. Sabent que la taxa d’actualització utilitzada per al càlcul del VAN dels quatre projectes és la mateixa, indiqueu quin és el valor d’aquesta taxa. Justifiqueu la resposta. [0,2 punts]

2. Segons les dades de la taula, argumenteu per a cada projecte d’inversió si el valor actualitzat dels fluxos de caixa és igual, més petit o més gran que el desemborsament inicial. [0,6 punts]

3. Justifiqueu quin seria el millor projecte a partir dels mètodes de selecció d’inversions dinàmics analitzats. [0,4 punts]

4. Un dels socis de l’empresa considera que es podria obrir una botiga especialitzada en un esport amb més aficionats, com per exemple el futbol. Aplicant el criteri del VAN i suposant un cost de capital del 5 %, uns fluxos de 80.000 € per a tres anys i un desemborsament inicial de 140.000 €, digueu si aquest projecte és millor que els projectes plantejats anteriorment. [0,4 punts]

5. Anomeneu dues fonts de finançament intern que permetrien finançar el projecte d’inversió escollit. [0,4 punts]

 

Solución

 

1. Tasa de actualización

 

La tasa de actualización es la tasa a la que deben descontar los flujos netos de caja debido al paso del tiempo. Como normal general el dinero hoy vale más que el dinero mañana, de ahí la necesidad de aplicar esta tasa de descuento.

 

2. Elección según VAN

 

El cálculo del VAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al momento actual. Es decir, tenemos que calcular cuánto valdrían todos los flujos netos de caja (FNC) en el momento 0 y descontar el desembolso inicial.

 

- Siempre que el VAN sea mayor que 0 los flujos actualizados serán mayor que el desembolso inicial. Es el caso del proyecto esquí y el proyecto natación.

 

- Siempre que el VAN sea menor que 0 los flujos actualizados serán menor que el desembolso inicial. Es el caso del proyecto equitación.

 

- Siempre que el VAN sea igual que 0 los flujos actualizados serán iguales que el desembolso inicial. Es el caso del proyecto patinaje.

 

3. Comparación VAN y TIR

 

Según el método del VAN siempre elegimos el proyecto con un VAN mayor. En este caso es el proyecto esquí con un valor de 24.000.

 

Según el método TIR siempre elegimos el proyecto con un TIR mayor. En este caso es el proyecto esquí con un valor de 14,2%.

 

4. Cálculo del VAN
Y si quieres seguir repasando: 
Con la tecnología de Blogger.