Header Ads

Ejercicio resuelto TIR, VAN, cálculo valor residual. SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2018 (examen extraordinaria septiembre)

Ejercicio resuelto TIR, VAN, cálculo valor residual. SELECTIVIDAD CATALUÑA 2018 (examen extraordinaria septiembre)

Una empresa que elabora gelats està valorant la possibilitat d’adquirir una màquina nova a fi d’ampliar la seva capacitat productiva.

Després de fer una prospecció de la tecnologia existent al mercat, el director general ha recollit informació sobre tres màquines. Els desemborsaments inicials i els fluxos de Caixa nets associats a cada màquina són els següents:1. Si la taxa d’actualització del mercat és d’un 3 % i la vida útil de cadascun dels equips és de 4 anys, quina és la millor opció d’inversió d’acord amb el criteri del valor actual net (VAN)? Justifiqueu la resposta. [0,9 punts]

2. Indiqueu la fórmula que permetria calcular la taxa interna de rendibilitat (TIR) del projecte d’inversió de la màquina 2. D’acord amb la TIR, quan escolliríeu o descartaríeu un projecte? [0,4 punts]

3. Calculeu quin hauria de ser el valor residual de la màquina 3, en el cas que en tingués, perquè el VAN fos de 60.000 €. [0,4 punts]

4. Esmenteu sis fonts de finançament aliè que pot utilitzar una empresa per a finançar les inversions. [0,3 punts]

 

Solución

 

1. Cálculo del VAN

 

El cálculo del VAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al momento actual. Es decir, tenemos que calcular cuánto valdrían todos los flujos netos de caja (FNC) en el momento 0. Para ello utilizamos el método de la actualización que consisten en dividir cada FNC entre (1+k)n, donde la n minúscula nos indica la cantidad de años que tenemos que actualizar.

 

Recordemos que cuando hay valor residual este sumar al FNC del último añoElegiremos la máquina 1 que tiene un VAN mayor, luego la máquina 3 y por último la máquina 

2. TIR

La TIR nos indica la tasa de actualización que hace que el VAN sea igual a cero.

Si TIR > K entonces VAN > 0 (rentable)

Si TIR < K entonces VAN < 0 (rentable)

Si TIR  = K entonces VAN = 0 (indiferente)

 

3. VR de la máquina 3 si VAN = 60.000

Como sabemos el valor residual se suma al ultimo flujo de caja (año 4), por tanto debemos actualizarlo dividiéndolo por (1+ 0,05)4

 

Si el VAN tiene que ser 60.000

 

Con la tecnología de Blogger.