Header Ads

Ejercicios resueltos periodo medio de maduración (PAU) CATALUÑA

Todos los ejercicios resueltossobre periodo medio de maduración de la selectividad de economía de la empresa que han entrado en los últimos años en CATALUÑA


AÑO 2021. (EXAMEN ORDINARIA JUNIO) 1. Definiu el terme període mitjà de maduració financer. A continuació, expliqueu per què les tres empreses següents podrien tenir els períodes mitjans de maduració financers indicats a la taula: [1 punt]
2. Esmenteu totes les fonts de finançament a curt termini que utilitzen més les empreses i definiu-ne dues


EJERCICIO 2

AÑO 2021. (EXAMEN ORDINARIA JUNIO). En una reunió de l’equip comptable de l’empresa de pintures Net i Brillant, SL s’ha constatat que els imports que s’han pagat als proveïdors han estat equivalents a una vuitena part de les compres fetes en tot l’any, la qual cosa ha suposat un període de pagament d’una mitjana de 45 dies. Pel que fa als imports que havien de cobrar dels clients, aquests han trigat una mitjana de 25 dies a fer-se efectius, mentre que, a principi d’any, els terminis de pagament pactats amb els clients i els proveïdors eren de 50 dies. A partir d’aquesta informació, responeu a les qüestions següents:

1. Establiu els subperíodes de cobrament i de pagament que integren el període mitjà de maduració de l’empresa. [0,5 punts]
2. Valoreu la situació de l’empresa en relació amb les necessitats de finançament pel que fa als pagaments fets a proveïdors i els cobraments de clients. [0,5 punts]
3. Calculeu el període mitjà de maduració econòmic de l’empresa Net i Brillant, SL tenint en compte que el període mitjà de fabricació és de 16 dies, el període mitjà d’aprovisionament és de 8 dies i el període mitjà de venda és de 18 dies. [0,5 punts]
4. Establiu la relació que hi ha entre el període de maduració i el fons de maniobra de l’empresa. [0,5 punts]

Con la tecnología de Blogger.