Header Ads

Ejercicio cuenta de pérdidas y ganancias (PBAU) BALEARES

Aquí algunos problemas numéricos sobre la cuenta de PyG, ratios de la selectividad de economía de la empresa que han entrado en BALEARES los últimos años.

Ayuda teórica:


VÍDEO CÓMO HACER LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE AÑOS ANTERIORES EN BALEARES

EJERCICIO 2020


EJERCICIO 2020EJERCICIO 1

Donades les partides següents, calcula el resultat de l’exercici després d’imposts, sabent que el tipus impositiu de l'impost de societats és del 25%, i elabora el compte de pèrdues i guanys amb el detall dels quatre tipus de resultats: d’explotació, financer, resultat abans d’imposts i resultat de l’exercici.

Subministraments: 1.550 €; ingressos per arrendaments: 6.000 €; vendes de mercaderies: 53.000 €; saldo inicial d’existències de mercaderies: 6.000 €; saldo final d'existències de mercaderies: 2.000 €; compra de mercaderies: 17.000 €; sous i salaris: 7.500 €; seguretat social a càrrec de l'empresa: 2.250 €; amortització de l'immobilitzat: 800 €; interessos de deute a curt termini: 500 €; transport: 3.800 €.

EJERCICIO 2

A partir de la següent informació, elabora el compte de pèrdues i guanys d'aquesta empresa, sabent que el tipus impositiu de l'impost de societats és del 25%:

Saldo inicial de mercaderies: 5.500 um, saldo final d'existències de mercaderies: 3.000 um, compra de mercaderies: 5.500 um, venda de mercaderies: 12.500 um, sous i salaris: 3.500 um, seguretat social a càrrec de l'empresa: 1.500 um, ingressos per prestacions de serveis: 7.000 um, amortització de l'immobilitzat: 1.000 um, transport: 1.400 um, interessos de deute a llarg termini: 1.100 um.

EJERCICIO 3

L'empresa Confecciones ha tingut els següents ingressos i despeses durant el seu exercici econòmic:

Venda de mercaderies: 300.000 um, compra de mercaderia: 150.000 um, ingressos financers: 2.500 um, ingressos per prestacions de serveis: 102.000 um, sous i salaris: 150.000 um, Seguretat Social a càrrec de l'empresa: 50.000 um, despeses financeres: 4.000 um, amortitzacions d’immobilitzat: 1.500 um.

Calcula el resultat net de l'exercici després d'imposts, sabent que el tipus de l'impost sobre societats és del 25%.

EJERCICIO 4

LAUDE presenta la següent informació en unitats monetàries per tal de confeccionar el compte de pèrdues i guanys:

Vendes de mercaderies: 10.000 um, saldo inicial de mercaderies: 2.000 um, saldo final d'existències de mercaderies: 1.200 um, compres de mercaderies; 4.000, o ingresos per arrendaments: 1.200 um, sous i salaris: 2.000 um, Seguretat Social de l’empresa: 1.000 um, lloguers pagats: 160 um, amortització de l'immobilitzat: 340, o aigua, gas i electricitat: 600 um, transports: 100 um, ràpels concedits a clients: 300 um, interessos de deute a LT: 500 um, interessos de deute a CT: 200 um.

Es demana: confeccionar el compte de pèrdues i guanys, sabent que el tipus impositiu de l'impost sobre societats és del 25%.

EJERCICIO 5

ELSA ha tingut els ingressos i les despeses següents, en unitats monetàries, durant l'exercici econòmic:

Vendes de mercaderies 95.000
Compres de mercaderies 38.000
Sous i salaris 22.500
Despeses financeres 2.500
Ingressos financers 1.200
Prestacions per serveis 10.000

Calcula el resultat net de l'exercici després d'imposts, sabent que el tipus de l'impost sobre societats és del 25%.

EJERCICIO 6

L'empresa Textils llles, SL, presenta les següents dades d'ingressos i despeses en acabar l'any: 

a) Els ingressos per vendes varen ascendir a 910.000 um.
b) Les compres de mercaderies varen ser de 239.000 um.
c} Els rebuts d'aigua i electricitat varen fer un total de 36.150 um.
d) El lloguer del local va ascendir a 90.000 um.
e} Els salaris del personal varen ser de 296.000 um, i les quotes empresarials a la Seguretat Social, de 128.000 um.
f) El banc li va abonar 410 um en concepte d'interessos del compte corrent.
g) Els interessos de préstecs a llarg termini varen ascendir a 1.560 um.
h) Es van dotar 85.500 um d'amortització de l'immobilitzat material. 

Amb aquestes dades, es demana: 
Elaborar el compte de perdues i guanys de !'empresa: resultat d'explotació, resultat financer, resultat abans d'imposts i resultat de l'exercici, sabent que el tipus de l'impost de societats a aplicar és del 25%.


Con la tecnología de Blogger.