Header Ads

Ejercicios punto muerto (PBAU) BALEARES

Aquí algunas problemas numéricos sobre el punto muerto de la  selectividad de economía de la empresa que han entrado en los últimos años en BALEARES

Primero te dejo algunos ejercicios resueltos y luego lo enunciados de años anteriores

ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE PUNTO MUERTO DE AÑOS ANTERIORES EN BALEARES

EJERCICIO 1 (2021)


EJERCICIO 2 (2020)


EJERCICIO 3

L’empresa Ja Acabam, SL, es dedica a la producció i venda del producte X. Durant l’any 2018 va obtenir un benefici de 40.000 € amb la venda de 10.000 unitats de producte, que foren les mateixes que es varen produir. Els costs totals del període foren de 60.000 €, i el cost variable, de 2 € per unitat produïda. En aquestes condicions:

a. Calcula el llindar de rendibilitat i explica el seu significat.
b. Quantes unitats del producte hauria de vendre l’any 2019 l’empresa si preveu incrementar el seu benefici un 25% respecte al de l’any anterior, mantenint el mateix preu de venda unitari, cost variable unitari i costs fixos?

EJERCICIO 4

Una empresa fabrica un producte amb els costs següents: pagament per lloguer: 2.000 um, mà d'obra fixa: 3.200 um, altres costs fixos: 800 um, cost variable unitari: 12 um i preu de venda unitari: 20 um.

a) Calcula el punt mort.
b) Si per circumstàncies del mercat l'empresa només pogués vendre el producte a 15 um i volgués obtenir un benefici de 18.000 um, quantes unitats del producte hauria de vendre? (Considerant que el cost fix i el cost variable unitari no varien.)

EJERCICIO 5

Pint Canàries, SL, produí l'any passat 9.000 pots de pintura i va obtenir per la venda dels pots 675.000 um d'ingressos. Els costs totals d'aquest any varen ser de 345.000 um, de les quals 210.000 um corresponien a costs fixos. Amb aquestes dades, es demana:

a) Calcular el punt d'equilibri o llindar de rendibilitat corresponent a l'any passat.
b) Quin benefici obtindrien si produïssin i venguessin un 50% més per damunt del punt d’equilibri o llindar de rendibilitat?

EJERCICIO 5

D'acord amb la següent informació d'una empresa:

a) Calcula el preu a què ha de vendre una empresa un producte si presenta uns costs fixos de 300.000 um, uns costs variables unitaris de 180 um, i el punt mort és de 500.000 unitats.
b) Si per les circumstàncies del mercat l'empresa només pogués vendre el producte a 180,20 um i voldria obtenir un benefici de 100.000 um, quantes unitats hauria de vendre?

EJERCICIO 6

La empresa SICA presenta unos beneficios de 25.000 um al vender 12.000 unidades de producto, todas las que produjo. Durante el año asumió unos costes totales de 59.000 um, siendo el coste variable equivalente a un 30% del precio unitario de venta. Se pide:

a) Calcula el Punto muerto en estas condiciones.
b) Calcula cuántas unidades deberá vender en el próximo período, si pretende que su beneficio aumente un 10% con respecto al ejercicio anterior (considerando que los costes fijos, los variables y los precios no varían)

EJERCICIO 6

Els alumnes de segon de batxillerat de l'IES Sant Sadurní, a fi de recaptar fans peral viatge d'estudis, es plantegen la possibilitat de vendre entrepans en un local adjacent al centre.
Els costs totals d'aquest projecte són els següents:


Sobre aquestes dades, calcula el punt mort o llindar de rendibilitat, comenta el resultat.

EJERCICIO 7

L'empresa Digital Services, SA, es dedica al negoci de fabricació de DVD. Els seus costs fixos anuals per al primer any d'activitat s'estimen en 32.000 um, i els costs variables mitjans per cada DVD venut, en 1 um, mentre que el preu de venda sera de 2 um la unitat. Es demana:

a) Calcular el llindar de rendibilitat de !'empresa peral primer any.
b) Peral segon any, cadascun deis dos socis propietaris de !'empresa vol assignar-se per a si mateix un salari fix an ual de 5.000 um; quants de DVD hauran de vendre com a mínim per obtenir beneficis aquest segon any, suposa nt que les altres dades segueixen sent les mateixes?
Con la tecnología de Blogger.