Header Ads

Ejercicio resuelto balance SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto balance SELECTIVIDAD CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

L’empresa TuTu, SA presenta la informació comptable següent a 31 de desembre de 2019:

Mobiliari 4.000

Elements de transport 20.000

Equips per a processos d’informació 3.000

Proveïdors 15.000

Creditors per prestació de serveis 10.000

Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 5.000

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 3.000

Concessions administratives, propietat industrial i drets de traspàs 47.000

Aplicacions informàtiques 3.000

Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 20.000

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 40.000

Bancs i institucions de crèdit 9.000

Caixa 1.000

Terrenys i béns naturals 73.000

Construccions 290.000

Capital / capital social 340.000

Reserves 50.000

Resultat de l’exercici 10.000

Clients 50.000

Hisenda pública creditora per conceptes fiscals 4.000

Organismes de la Seguretat Social creditors 3.000


A partir de les dades proporcionades, elaboreu el balanç de situació d’aquesta empresa, degudament classificat per masses patrimonials, en data 31 de desembre de 2019. Només hi heu d’incloure aquelles masses o elements patrimonials que figurin en la taula. [1,5 punts]


Solución.


Balance
Con la tecnología de Blogger.