Header Ads

Ejercicio resuelto PyG y rentabilidad SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto PyG y rentabilidad SELECTIVIDAD CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

L’empresa Cosbra, SL presenta, a 31 de desembre de 2019, una llista amb les dades comptables següents

Despeses de personal 900

Altres ingressos d’explotació 100

Despeses financeres 50

Proveïments 1.300

Amortització de l’immobilitzat 700

Altres despeses d’explotació 300

Import net de la xifra de negocis 3.300

Ingressos financers 150


1. A partir d’aquestes dades, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Cosbra, SL tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 30 %. [1 punt]

2 Sabent que el total de l’actiu té un valor de 4.000 €, calculeu la rendibilitat económica abans d’interessos i d’impostos i interpreteu la xifra obtinguda. [1 punt]

3. Expliqueu la diferència que hi ha entre la rendibilitat econòmica i la rendibilitat financera sense fer cap càlcul. [0,5 punts)

 

Solución

1). Elaboración cuenta PyG


1. Ingresos de explotación:……………….. 3.400

Importe neto de cifra de negocios: 3.300

Otros ingresos de expotación: 100

2.  Gastos de explotación:……………….. 3.200

Aprovisionamientos (compras + variación de exitencias): 1.300

Gastos de personal: 900

Otros gasto de explotación: 300

Amortización inmovilizado: 700

A. Resultado de explotación (BAI) (1-2) = 3.400 – 3.200 = 200


3.  Ingresos financieros: 150

4. Gastos financieros (intereses deuda): 50


B. Resultado financiero (3-4) =  150 – 50 = 100

 

C. Resultado antes de impuestos (BAII) (A+B) = 200 + 100 = 300 


5. Impuestos = 30%* BAI = 30%*300 = 90


D. Resultado del ejercicio (C-5) (BN) = 300– 90 = 2102) Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica que nos dice el beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

RE = BAII / ACTIVO   x 100 = (200 / 4.000) x 100 = 5%

La empresa obtiene 5 € de beneficio antes de interés e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

3) Rentabilidad financiera:

La rentabilidad financiera nos dice el beneficio neto que hemos obtenido por cada 100 euros de fondos propios. Por tanto, puede ser una buena medida para saber la remuneración de los accionistas.

RF = BN / PN x 100 

La rentabilidad financiera nos dice el beneficio neto obtenido por la empresa, por cada 100 euros aportados por los accionistas.


Y aquí te dejo otro ejercicio de pyg y de rentabilidad para que puedas seguir practicando.Con la tecnología de Blogger.