Header Ads

Ejercicio resuelto balance, ratios, financiación SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2018 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto balance, ratios, financiación SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2018 (examen ordinaria junio)

L’empresa BeteSA presenta la informació comptable següent al final de l’exercici:

Observació: Tot i que els comptes de l’immobilitzat es presenten pel seu valor comptable net, cal considerar que l’import de l’amortització acumulada de l’immobilitzat material és de 4.000 €.

 

a. Presenteu el balanç de situació ordenat per masses patrimonials i calculeu el resultat de l’exercici. [1 punt]

 

b. Calculeu la ràtio de liquiditat i interpreteu-ne el resultat. [0,25 punts]

 

A partir de la informació que facilita l’enunciat, esmenteu i definiu el finançament intern i extern a llarg termini d’aquesta empresa. [0,5 punts]

 

Segons l’informe d’un tècnic del departament d’inversió i finances, «l’empresa es planteja dur a terme un projecte d’inversió expansiva. Pel que fa al finançament del projecte, es valora la possibilitat de fer una ampliació de capital, de manera que es recorreria al finançament aliè».

 

Considereu que hi ha algun error conceptual en l’informe del tècnic? Argumenteu la resposta. [0,25 punts]


Solución


a) Balance y resultado del ejercicio



Para calcular la cifra resultado del ejercicio tenemos que partir de la ecuación fundamental de la contabilidad

 

ACTIVO = PATRIMONIO NETO PASIVO

 

128.000 135.00 + RESULTADO DEL EJERCICIO

 

RESULTADO DEL EJERCICIO = 128.000 – 135.000 = - 7.000

 

Lo cual quiere decir que la empresa ha tenido unas pérdidas de 7.000

 

b) Ratio de liquidez


El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para poder hacer sus pagos inmediatos con sus activos más corrientes. Indica la liquidez de la empresa


RL= Activo corriente / Pasivo corriente = 23.000 / 24.000 = 0,96


Este dato nos dice que de cada euro de deudas a corto plazo, la empresa dispone de 0,96 euros para pagar con sus activos corrientes. Como el óptimo del ratio es 1,5-2, el dato indica escasez de liquidez. La empresa podría tener problemas para pagar sus deudas a corto plazo.


3. Financiación interna y externa

 

La financiación interna (autofinanciación) son aquellos fondos que surgen de la propia actividad de la empresa y no deben ser devueltos. Esta financiación permite aumentar o mantener la capacidad productiva. En el ejercicio sería las reservas y la amortización (el enunciado dice que ya está uncluida)

 

La financiación externa a largo plazo son los fondos obtenidos de fuera de la empresa que permanecen en la empresa más de un año. Son las aportaciones de los socios (capital social) y los fondos que se han pedido prestado a otros agentes a devolver a más de un año. (pasivo no corriente). 

 

4. Tipo de financiación

 

La afirmación no es correcta porque el capital social es una fuente de financiación propia (y externa) pero no ajena.



Y si quieres seguir repasando: VÍDEO CÓMO HACER UN BALANCE (en 10 minutos)



Análisis de ratios financieros 

Con la tecnología de Blogger.