Header Ads

Ejercicio resuelto cuenta PYG SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2018 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto cuenta PYG SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2018 (examen ordinaria junio)

L’empresa Filalagulla, SL presenta, a 31 de desembre, la informació comptable següent:

— Import net de la xifra de negocis: 220.000 €.

— Compres de matèries primeres: 44.000 €.

— Ingressos per arrendaments: 20.000 €.

— Ingressos financers: 64.000 €.

— Despeses financeres: 44.400 €.

— Despeses de personal: 51.000 €.

— Despeses de publicitat: 9.000 €.

— Despeses d’energia i carburants: 18.000 €.

— Despeses de transport: 16.200 €.

— Despeses per serveis bancaris i similars: 6.000 €.

— Despeses de conservació i reparacions: 13.000 €.

— Prima d’assegurances: 2.500 €.

— Altres serveis (xarxa informàtica i telèfon): 900 €.

— Amortització de l’immobilitzat: 4.400 €.

— Impost sobre el benefici: 30 %.

 

a. Elaboreu el compte de pèrdues i guanys de Filalagulla, SL. [1 punt]

 

Elaboración cuenta PyG

1. Ingresos de explotación:……………….. 240.000

Importe neto cifra de negocios: 220.000

Otros ingresos de explotación: 20.000

2.  Gastos de explotación:……………….. 165.0000

Aprovisionamientos (compra+ variación de existencias): 44.000

Gastos de personal: 51.000

Otros gastos de explotación: 61.500*

*(teléfono, publicidad, servicios bancarios, seguros, energía, transporte, reparaciones)

Amortización de inmovilizado: 4.400

A. Resultado de explotación (BAI) (1-2) = 240.000 – 165.000 = 75.000


3.  Ingresos financieros: 64.000

4. Gastos financieros (intereses deuda): 44.400


B. Resultado financiero (3-4) =  64.000– 44.400 = 19.600

 

C. Resultado antes de impuestos (BAII) (A+B) = 75.000 + 19.600 = 94.600 


5. Impuestos 30%*94.600 = 28.830 


D. Resultado del ejercicio (C-5) (BN) = 94.600 – 28.830 = 66.220


Y aquí te dejo más vídeos de PyG para que puedas seguir practicando.


Con la tecnología de Blogger.