Header Ads

Ejercicio resuelto PYG, balances y rentabilidad SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto PYG, balances y rentabilidad SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

L’empresa de consultoria i serveis informàtics Estem Connectats, SL presenta la llista de dades comptables següent a 31 de desembre de 2019:

Ingressos financers 4.000

Despeses de personal 200.000

Altres ingressos d’explotació 20.000

Import net de la xifra de negocis 420.000

Amortització de l’immobilitzat 136.000

Despeses financeres 32.000

Impost sobre beneficis (25 % sobre el benefici abans d’impostos [BAI]) ?


1. A partir d’aquestes dades, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Estem Connectats, SL, aplicant un impost sobre beneficis del 25 %. [1 punt]

2. Elaboreu el balanç de situació d’aquesta empresa a 31 de desembre de 2019 degudament classificat per masses patrimonials, a partir de les dades facilitades a la taula de sota. Només hi heu d’incloure aquelles masses o elements patrimonials que figuren en la taula, tret del resultat de l’exercici, que l’heu obtingut en l’apartat anterior. [1 punt]


Mobiliari 60.000

Hisenda pública creditora per conceptes fiscals 10.000

Reserves 97.000

Proveïdors 24.000

Clients 60.000

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 10.000

Aplicacions informàtiques 68.000

Capital social 300.000

Bancs i institucions de crèdit 52.000

Caixa 20.000

Equips per a processos d’informació 100.000

Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 20.000

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 170.000

Inversions financeres a llarg termini 90.000

Construccions (per a l’activitat productiva) 250.000

Creditors per prestació de serveis 12.000

Resultat de l’exercici (l’heu obtingut en l’apartat anterior) ?


3. Calculeu els indicadors de la rendibilitat econòmica i de la rendibilitat financera. Comenteu els resultats obtinguts. [0,5 punts]

 

Solución

1) Elaboración cuenta PyG


1. Ingresos de explotación:……………….. 440.000

Importe neto de cifra de negocios: 420.000

Otros ingresos de explotación: 20.000

2.  Gastos de explotación:……………….. 336.000

Gastos de personal: 200.000

Amortización inmovilizado: 136.000

A. Resultado de explotación (BAI) (1-2) = 440.000 – 336.000 = 104.000


3.  Ingresos financieros: 4.000

4. Gastos financieros (intereses deuda): 32.000


B. Resultado financiero (3-4) =  4.000 – 32.000 = - 28.000

 

C. Resultado antes de impuestos (BAII) (A+B) = 104.000 + (-28.000) = 76.000 


5. Impuestos = 25%* BAI = 25%*76.000 = 19.000


D. Resultado del ejercicio (C-5) (BN) = 76.000– 19.000 = 57.0002) Balance3. Rentabilidad económica y financiera

Rentabilidad económica

La rentabilidad económica que nos dice el beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

RE = BAII / ACTIVO   x 100 = 104.000 / 700.000 x 100 =14,9%

La empresa obtiene 10,9 € de beneficio antes de interés e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

Rentabilidad financiera:

La rentabilidad financiera nos dice el beneficio neto que hemos obtenido por cada 100 euros de fondos propios. Por tanto, puede ser una buena medida para saber la remuneración de los accionistas.

RF = BN / PN x 100 = 57.000 / 454.000 x 100 = 12,6%

La empresa obtiene 12,6 euros de beneficio neto por cada 100 euros aportados por los accionistas.


Y aquí te dejo más vídeos de PyG para que puedas seguir practicando.Y si quieres seguir repasando: VÍDEO CÓMO HACER UN BALANCE (en 10 minutos)Rentabilidad económica y financiera

Con la tecnología de Blogger.