Header Ads

Ejercicio resuelto PyG y rentabilidad SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2021 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto PyG y rentabilidad SELECTIVIDAD CATALUÑA 2021 (examen ordinaria junio)

L’empresa Na & Ma, SA presenta, a 31 de desembre de 2019, una llista amb les dades comptables següents: 

1. A partir d’aquestes dades, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Na & Ma, SA tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 30 %. Només hi heu d’incloure les partides facilitades a l’enunciat que formin part d’aquest compte. [1 punt] 

2. Expliqueu quin és l’objectiu del compte de pèrdues i guanys i calculeu la rendibilitat econòmica de l’empresa Na & Ma, SA. [0,75 punts] 

3. Calculeu la rendibilitat de les vendes de l’empresa i expliqueu quina diferència hi ha entre la rendibilitat econòmica (que heu calculat en l’apartat anterior) i la rendibilitat de les vendes de l’empresa. [0,75 punts] 

Solución


1)  Elaboración cuenta PyG

1. Ingresos de explotación:……………….. 3.200

Importe neto de cifra de negocios: 3.000

Otros ingresos de explotación: 200

2.  Gastos de explotación:……………….. 1.160

Aprovisionamientos (compra + variación de existencias): 620 + 80 - 100 = 600 (nota)

Gastos de personal: 400

Otros gasto de explotación: 60

A. Resultado de explotación (BAI) (1-2) = 3.200 – 1.160 = 2.040


3.  Ingresos financieros: 10

4. Gastos financieros (intereses deuda): 50


B. Resultado financiero (3-4) =  10 – 50 = -40

 

C. Resultado antes de impuestos (BAII) (A+B) = 2.040 + (-40) = 2.000


5. Impuestos = 30%*Resultado antes de impuestos = 30%*2.000 = 600


D. Resultado del ejercicio (C-5) (BN) = 2.000 - 600 = 1.400

 

Nota. Los aprovisionamientos se calculan como:

 

Aprovisionamientos = Compras + existencias iniciales – existencias finales = 620 + 80 - 100 = 600


2) Rentabilidad económica y financiera

La rentabilidad económica que nos dice el beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

RE = BAII / ACTIVO   x 100 = (2.040 / 6.000) x 100 =34%

La empresa obtiene 34 € de beneficio antes de interés e impuestos por cada 100 euros que ha invertido.

Nota: el activo es la suma de activo corriente y no corriente (2.000 + 4.000)


3) Rentabilidad de las ventas


La rentabilidad de las ventas relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) y el importe neto de la cifra de ventas. Nos indica el beneficio obtenido por cada euro de ingresos.

 

Rentabilidad de las ventas = BAII / Importe de ventas = (2.040 / 3.000) x 100 = 68%

 

Por cada 100 euros de ventas, la empresa obtiene 68 de beneficio.

 

Sin embargo, la rentabilidad económica nos indica el rendimiento del activo y relaciona antes de intereses e impuestos (BAII) y el activo. Nos indica el beneficio por cada euro invertido.Y aquí te dejo otro ejercicio de pyg y de rentabilidad para que puedas seguir practicando.Con la tecnología de Blogger.