Header Ads

Ejercicios pay-back, TIR y VAN (ABAU) GALICIA

Aquí algunos problemas numéricos sobre selección de inversiones con el pay-back, TIR y VAN de la selectividad de economía de la empresa que han entrado en los últimos años en GALICIA

Ayuda teórica Pay-back      
Ayuda teórica VAN
Ayuda teórica TIR

Ejercicio resuelto selección de inversiones con VAN y pay-back 1
Ejercicio resuelto selección de inversiones con VAN y pay-back 2
Ejercicio resuelto selección de inversiones con VAN y pay-back 3  (CON VÍDEO EXPLICATIVO)
DEO CÓMO CALCULAR EL PAY-BACK (en 6 minutos)


DEO CÓMO CALCULAR EL VAN (en 8 minutos)


VÍDEO CÓMO CALCULAR LA TIR (en 10 minutos)


EJERCICIO 1 

Considera los proyectos de inversión de la siguiente tabla (valores en miles de euros):Se pide:
1.- Calcular el valor actual neto de ambos proyectos para una tasa de descuento del 10 %. (1 pto.)
2.- Calcular el plazo de recuperación de cada uno de los proyectos. (1 pto.)
3.- Atendiendo a los resultados de los apartados anteriores, explicar cual de los dos proyectos sería preferible. (0,5 ptos.)

EJERCICIO 2 

Unha empresa analiza dous proxectos de investimento dos que dispón da seguinte información (valores en euros):Pídese:

1.- Calcular o Pay-back ou prazo de recuperación de ambos os proxectos explicando cal sería preferible segundo este criterio. (1 pto.)
2.- Calcular o Valor Actual Neto (VAN) dos dous proxectos supoñendo unha taxa de actualización do 10%. (1 pto.)
3.- Cal dos dous proxectos sería preferible segundo o criterio do VAN? Que criterio sería preferible? (0,5 ptos.)

EJERCICIO 3

Unha empresa debe decidir entre dous proxectos de investimento de catro anos de duración. Ambos os proxectos requiren un desembolso inicial de 5.000 euros e xeran os seguintes fluxos de caixa anuais (en euros):
Pídese:
1.- Determinar que proxecto é preferible de acordo co criterio do prazo de recuperación ou pay-back. (1 pto.)
2.- Sabendo que o custo de capital é do 7%, determinar que proxecto é preferible segundo o criterio do Valor Actual Neto. (1 pto.)
3. Cal dos dous criterios anteriores consideras máis adecuado? Xustifica a resposta (0,5 ptos.)

EJERCICIO 4

Unha empresa hipotética está avaliando a viabilidade de dous proxectos de investimento cuxos fluxos netos de caixa anuais expresados en euros son os que figuran na seguinte táboa


Pídese:
1.- Calcular o pay-back ou prazo de recuperación de ambos os proxectos e indicar cal dos dous escollería un inversor que utilizara este criterio de selección de investimentos. Razoa a resposta (1 pto.)
2.- Calcular o Valor Actual Neto (VAN) dos proxectos A e B supoñendo que a taxa de actualización aplicable é do 8 %. (1 pto.)
3.- Baseándote no criterio do VAN indica cal dos dous proxectos sería preferible. Xustifica a túa resposta. (0,5 ptos).

EJERCICIO 5 

Supón que es o director financeiro dunha empresa que está a valorar a posibilidade de desenvolver un proxecto de investimento de dous anos de duración. O proxecto require a realización dun desembolso inicial de 6.000 euros e espérase que xere uns fluxos de caixa de 5.000 euros o primeiro ano e 1.400 euros o segundo ano. Sabendo que o tipo de interese é do 10%, pídese:

1.- Calcular o VAN do proxecto (1 pto.)
2.- Calcular a taxa de rendibilidade interna (TIR) do proxecto (1 pto.)
3.- Interpretar os resultados e avaliar a viabilidade do proxecto (0,5 ptos.)

EJERCICIO 6

Un proxecto de investimento require un desembolso inicial de 20.000 euros e dura dous anos. No primeiro ano xera un cobramento de 20.000 euros e no segundo ano un cobramento de 40.000 euros. Ademais, precisa un pagamento de 10.000 euros o primeiro ano e outro de 20.000 euros o segundo. A taxa de desconto aplicable a esta inversión é do 12%. Pídese:

1.- Calcular o Valor Actual Neto desta inversión. (1 pto)
2.- Determinar a Taxa de Rendibilidade Interna da inversión. (1 pto.)
3.- Atendendo aos resultados dos apartados anteriores, realizarías esta inversión? Razoa a túa resposta. (0,5 ptos.)

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.