Header Ads

Ejercicios balances, ratios y fondo de maniobra (PBAU) BALEARES

Aquí algunos problemas numéricos sobre balances, ratios y fondo de maniobra de la selectividad de economía de la empresa que han entrado en BALEARES los últimos años.


Ayuda teórica:


VÍDEO CÓMO HACER UN BALANCE (en 10 mínutos)
VÍDEO CÓMO CALCULAR RATIOS FINANCIEROS Y FONDO DE MANIBRA (en menos de 10 minutos)


ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE BALANCES DE AÑOS ANTERIORES EN BALEARES


EJERCICIO 1 (2022)


EJERCICIO 2 (2022)


EJERCICIO 3 (2022)


EJERCICIO 4 (2022)

EJERCICIO 5 (2021)


EJERCICIO 6 (2021)


EJERCICIO 7 (2021)

EJERCICIO 8 (2020)


EJERCICIO 9 (2020)EJERCICIO 10

L'empresa EEC, SL, presenta les partides patrimonials següents: Proveïdors: 13.000 €; resultat de l’exercici: 15.500 €; capital: 42.500 €; clients: 2.000 €; deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: 60.000 €; amortització acumulada de l’immobilitzat material: 500 €; mercaderies: 15.000 €; construccions: 90.000 €; mobiliari: 21.000 €; deutes a curt termini amb entitats de crèdit: 2.000 €; bancs, c/c: a calcular.

Calcula:
a) L’import en euros que correspon a la partida patrimonial «bancs, c/c».
b) Elabora el balanç de situació de l'empresa per masses patrimonials.
c) El fons de maniobra (raona-ho).

EJERCICIO 11

L'empresa Tècnics, SA, presenta les següents dades en acabar l'any 20XX:

a) El local on té les oficines va ser adquirit per 134.600 um.
b) Per a la compra d'aquest local va sol·licitar un préstec bancari, del qual té pendents 16.000 um a curt termini.
c) Té pendents de cobrar als clients factures per un import de 25.000 um i efectes comercials a cobrar per 20.000 um.
d) Els saldos en comptes corrents bancaris ascendeixen a un total de 5.000 um.
e) Té deu factures als seus proveïdors per import de 3.000 um.
f) Les quotes de la Seguretat Social pendents d'abonar ascendeixen a 1.800 um.
g) Té pendents de pagament imposts per import de 2.000 um.
h) Està pendent de pagament una campanya publicitària que va consistir en una sèrie d'anuncis; l'import és de 2.200 um i cal abonar-la el proper 30 de juliol.
i) Manté un efectiu en caixa per a petits pagaments de 2.500 um.
j) El capital social és de 175.000 um.
k) Manté en magatzem mercaderies per import de 12.900 um. 

Amb aquestes dades, es demana:
1) Calcular i comentar el fons de maniobra.
2) Calcular i comentar la ràtio de liquiditat de l'exercici.

EJERCICIO 12

L'empresa SolyMar presenta les partides patrimonials següents:

• Capital: 40.000 um
• Clients: 35.000 um
• Préstecs a llarg termini: 15.000 um
• Proveïdors ef. a pagar: 5.000 um
• Maquinària: 20.000 um
• Terrenys i béns naturals: 22.000 um
• Reserves: 12.000 um
• Proveïdors: 28.000 um
• Mercaderies: 18.000 um
• Bancs: 5.000 um

Calcula:
a) El balanç de situació de l'empresa
b) La ràtio de liquiditat, la ràtio de garantia i el fons de maniobra (raona-ho).

EJERCICIO 13

La empresa SICA presenta el siguiente balance de situación:Con esta información calcula lo siguientes ratios, y analiza la razón de los resultados obtenidos: Ratio de tesorería, ratio de liquidez, ratio de garantía y de autonomía financiera.

EJERCICIO 14

La empresa COMERCIAL presenta siguientes partidas patrimoniales:

A.A. maquinaria (110)
Bancos 120
Capital 1.100
Clientes 380
Deudas a l/p entid. Cto 130
Maquinaria 1.000
Mercaderías 410
Proveed., ef.a pagar 215
Proveedores 185
Reservas 170

Calcular:
a) El balance de la empresa
b) El activo corriente y el pasivo corriente (razonar).
c) El fondo de maniobra (razonar).

EJERCICIO 15

L'empresa Mimo, SA, presenta la següent informació comptable, en euros:

Reserves voluntaries: 6.000
Bancs i institucions de credit c/c vista, euros: 3.000
Caixa, euros: 1.800
Clients: 60.000
Prove"idors: 51.600
Deutes a LT: 134.400
Construccions: 100.000
Terrenys i béns naturals: 69.200
Mercaderies: 2.400
Maquinaria: 36.000
Equips pera processos d'informació: 9.600
Capital social: a determinar

D'acord ambles dades anteriors, es demana el balan~ de situació ordenat en masses patrimon ia Is.

EJERCICIO 16

L'inventari patrimonial de l'empresa Tal Coma l'inici de l'any 20XX era: 

disponible: 30.000 um, capital: 30.000 um. Després d'iniciar la seva activitat de compravenda de petits electrodomestics, al final de l'exercici (31-12-20XX), l'empresa presenta el següent inventari patrimonial: Diners en efectiu: 2.000 um, i en comptes bancaris: 12.000 um. Existencies: 10 televisors a 900 um/u, 5 microones a 810 um/u, 4 espremedores a 750 um/u, 3 cafeteres a 930 um/u. Mobiliari: 2.400 um

Un client deu 700 um per la compra d'un televisor
Lletres acceptades de clients: 1.000 um
Ordinador i altres aparells informatics: 2.300 um
Deutes amb prove'l'dors per compres de televisors: 2.000 um
Préstec concedit per un banca retornar en 6 mesas: 2.000 um
A més, !'empresa fa un resum del total d'ingressos i de despeses, i comparant-los, ha obtingut un s beneficis totals de 5.240 um aquest any.

Es demana: confeccionar el balan~ de situació per masses patrimonials de Tal Com.
Con la tecnología de Blogger.