Header Ads

Ejercicios pay-back, VAN y TIR (PBAU) BALEARES

Aquí algunos problemas numéricos sobre selección de inversiones con el pay-back, VAN y TIR de la selectividad de economía de la empresa que han entrado en los últimos años en BALEARES

Ayuda teórica Pay-back      
Ayuda teórica VAN
Ayuda teórica TIR

Ejercicio resuelto selección de inversiones con VAN y pay-back 2
Ejercicio resuelto selección de inversiones con VAN y pay-back 3  (CON VÍDEO EXPLICATIVO)

DEO CÓMO CALCULAR EL PAY-BACK (en 6 minutos)


DEO CÓMO CALCULAR EL VAN (en 8 minutos)


VÍDEO CÓMO CALCULAR LA TIR (en 10 minutos)


ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES EN BALEARES


EJERCICIO 1 (2022)


EJERCICIO 2 (2022)EJERCICIO 3 (2021)


EJERCICIO 4 (2021)


EJERCICIO 5 (2020)


EJERCICIO 6 (2020)


EJERCICIO 7


L’empresa Garrit, SL, ha de triar el millor entre tres projectes d’inversió, tenint en compte el criteri del termini de recuperació. La informació de cada projecte és la següent:Quina inversió seleccionarà? (raona el resultat de cada inversió).

EJERCICIO 8

L'empresa Cafè&Llet, SA, vol fer una inversió i necessita valorar la millor opció entre dos projectes. Quin projecte seleccionarà aplicant el criteri de la taxa de rendiment intern (TIR)? (En unitats monetàries.) Raona la resposta.


EJERCICIO 9

L’empresa Xarxa Canàries, SA, ha de triar un dels tres projectes d'inversió següents:


Es demana seleccionar un projecte aplicant el criteri del valor actual net (VAN), sent la taxa d'actualització del 5%, i justificar la resposta.


EJERCICIO 10

Un empresari desitja realitzar una inversió en la seva empresa amb les característiques següents:
Desemborsament inicial: 575.000 um; durada: 3 anys; fluxos de caixa: 200.000 um el primer any, 175.000 um el segon any, 450.000 um el tercer any; cost dels diners: 3% anual.

a) Calcula el valor actual net (VAN) i raona la conveniència d'acceptar o no el projecte.
b) Calcula el termini de recuperació del projecte.

EJERCICIO 11

Una cafeteria vol fer una inversió i necessita valorar la millor segons el criteri del VAN. Amb una taxa d'actualització constant per a tots els períodes igual al 6%, quina seleccionarà entre les següents? (En unitats monetàries.) Raona la resposta.EJERCICIO 12

La empresa COMERCIAL quiere seleccionar la mejor inversión y tiene los siguientes datos (en um.) para tres inversiones diferentes. ¿Qué inversión debe seleccionar aplicando el criterio del plazo de recuperación? (Razonar el resultado de cada inversión):EJERCICIO 13

L'assessor financer de !'empresa Defsa s'enfronta al problema d'haver de decidir quina de les dues inversions exposades a la següent taula és preferible, segons els metodes de valoració del termini de recuperació i taxa interna de rendiment (TIR) :


EJERCICIO 14

Una empresa ha de decidir si és rendible una inversió que li ofereixen per a un termini de dos anys. Les característiques de la inversió són les següents: desemborsament inicial: 12.000 euros; ingressos esperats peral primer any: 12.000 euros; pagaments prevists per al primer any: 5.000 euros; ingressos esperats per al segon any: 8.000 euros; pagaments prevists en el segon any: 2.000 euros. Sabent que el tipus d'interes del capital és del 4%, es demana:


a} Calcular el VAN de la inversió.
b) Calcular la TIR de la inversió.
c) Comentar els res u ltats obti nguts en els a pa rtats a nteriors.Con la tecnología de Blogger.