Header Ads

Ejercicios punto muerto (ABAU) GALICIA

Aquí algunas problemas numéricos sobre el punto muerto de la  selectividad de economía de la empresa que han entrado en los últimos años en GALICIA

Primero te dejo algunos ejercicios resueltos y luego lo enunciados de años anteriores

ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE PUNTO MUERTO DE AÑOS ANTERIORES EN GALICIA

EJERCICIO 1.

Un equipo de fútbol profesional vende en su tienda oficial camisetas grabadas con el nombre de sus jugadores a un precio de 45 euros la unidad. La empresa proveedora le cobra 4€ por camiseta y 1€ por el grabado de cada una de ellas. Los costes fijos que corresponden a este producto son 120.000 € al año. Se pide:

1.- Calcular el punto muerto e interpretar el resultado obtenido. (1 pto.)
2.- Representar gráficamente la situación anterior. (1 pto.)
3.- Calcular el resultado derivado de la venta de camisetas si a lo largo del año se venden 10.000 unidades. (0,5 ptos.)

EJERCICIO 2.

A empresa BIKE S.A, dedicada á fabricación de bicicletas, fabricou e vendeu durante o pasado ano 200.000 bicicletas. Os seus ingresos totais obtidos pola venda das bicicletas para ese período ascenderon a 42.000.000 euros. Os custos fixos do exercicio foron de 6.300.000 euros e os custos variables totais de 28.000.000 euros. Supoñendo que todas as unidades se venderon ao mesmo prezo, pídese:

1.- Determinar o punto morto ou limiar de rendibilidade da empresa. (1 pto.)
2.- Representar graficamente a solución do apartado anterior. (1 pto).
3.- Comentar o significado dos resultados obtidos (0,5 ptos.)

EJERCICIO 3.

Un empresario ten a intención de iniciar a comercialización dun novo produto. Estima que para producilo, incorrería nuns custos fixos de 45.000 euros e nun custo variable por unidade de produto de 30 euros. Segundo os estudos de mercado que realizou, estima que pode vender cada unidade de produto a 55 euros.

Pídese:
1.- Calcular o volume de produción para o que se alcanzaría o punto morto e interpretar o resultado. (1 pto.)
2.- Representar graficamente a situación anterior. (1 pto.)
3.- Se vendese 1.500 unidades, a que prezo debería venderse cada unidade para alcanzar o punto morto co devandito nivel de produción? (0,5 ptos.)

EJERCICIO 4.

Unha empresa que fabrica teléfonos móbiles soporta uns custos fixos de 50.000 euros e un custo variable unitario de 75 euros. O prezo de venda de cada teléfono móbil é de 100 euros.

Pídese:
1.- Determinar o punto morto e interpretar o significado do resultado obtido. (1 pto.)
2.- Representar graficamente a situación anterior. (1 pto.)
3.- Se a empresa se vira obrigada a reducir o prezo dos teléfonos un 10 % debido á competencia, ¿como se vería afectado o seu limiar de rendibilidade? Razoa a resposta. (0,5 ptos.)

EJERCICIO 5.

Unha empresa que fabrica ordenadores portátiles soporta uns custos fixos de 2.000.000 euros e un custo variable unitario de 400 euros. O prezo de venda de cada ordenador portátil é de 900 euros. 

Pídese:
1.- Que cantidade de ordenadores portátiles tería que producir esta empresa para cubrir os seus custos totais? Que nome recibe a cantidade obtida? (1 pto.)
2.- Representar graficamente a solución ao apartado anterior. (1 pto.)
3.- Comenta a validez da seguinte afirmación: "Se a empresa se vise obrigada a reducir o prezo dos ordenadores portátiles a 650 euros tería que duplicar a produción para non incorrer en perdas". (0,5 ptos.)

Con la tecnología de Blogger.