Header Ads

Ejercicios balances, cuenta de PyG, rentabilidad económica y financiera, ratios y fondo de maniobra (PAU) CATALUÑA


Aquí algunos problemas numéricos sobre balances, rentabilidad, cuenta de PyG, ratios y fondo de maniobra de la selectividad de economía de la empresa que han entrado en CATALUÑA los últimos años.

Ayuda teórica:
La rentabilidad económica (CON VÍDEO EXPLICATIVO)
La rentabilidad financiera (CON VÍDEO EXPLICATIVO)


VÍDEO CÓMO HACER UN BALANCE (en 10 mínutos)


VÍDEO CÓMO CALCULAR RATIOS FINANCIEROS Y FONDO DE MANIBRA (en menos de 10 minutos)


VÍDEO CÓMO HACER CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en menos de 10 minutos)


VÍDEO CÓMO CALCULAR  RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (en menos de 8 minutos)ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE BALNCES, PYG Y RENTABILIDAD DE AÑOS ANTERIORES EN CATALUÑA

(EXERCICI 2020) L’empresa Cosbra, SL presenta, a 31 de desembre de 2019, una llista amb les dades comptables següents

Despeses de personal 900

Altres ingressos d’explotació 100

Despeses financeres 50

Proveïments 1.300

Amortització de l’immobilitzat 700

Altres despeses d’explotació 300

Import net de la xifra de negocis 3.300

Ingressos financers 150

1.1. A partir d’aquestes dades, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Cosbra, SL tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 30 %. [1 punt]

1.2 Sabent que el total de l’actiu té un valor de 4.000 €, calculeu la rendibilitat económica abans d’interessos i d’impostos i interpreteu la xifra obtinguda. [1 punt]

1.3. Expliqueu la diferència que hi ha entre la rendibilitat econòmica i la rendibilitat financera sense fer cap càlcul. [0,5 punts)


(EXERCICI 2020) L’empresa TuTu, SA presenta la informació comptable següent a 31 de desembre de 2019:

Mobiliari 4.000

Elements de transport 20.000

Equips per a processos d’informació 3.000

Proveïdors 15.000

Creditors per prestació de serveis 10.000

Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 5.000

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 3.000

Concessions administratives, propietat industrial i drets de traspàs 47.000

Aplicacions informàtiques 3.000

Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 20.000

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 40.000

Bancs i institucions de crèdit 9.000

Caixa 1.000

Terrenys i béns naturals 73.000

Construccions 290.000

Capital / capital social 340.000

Reserves 50.000

Resultat de l’exercici 10.000

Clients 50.000

Hisenda pública creditora per conceptes fiscals 4.000

Organismes de la Seguretat Social creditors 3.000

3.1. A partir de les dades proporcionades, elaboreu el balanç de situació d’aquesta empresa, degudament classificat per masses patrimonials, en data 31 de desembre de 2019. Només hi heu d’incloure aquelles masses o elements patrimonials que figurin en la taula. [1,5 punts]


(EXERCICI 2020) L’empresa de consultoria i serveis informàtics Estem Connectats, SL presenta la llista de dades comptables següent a 31 de desembre de 2019:

Ingressos financers 4.000

Despeses de personal 200.000

Altres ingressos d’explotació 20.000

Import net de la xifra de negocis 420.000

Amortització de l’immobilitzat 136.000

Despeses financeres 32.000

Impost sobre beneficis (25 % sobre el benefici abans d’impostos [BAI]) ?

1.1. A partir d’aquestes dades, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Estem Connectats, SL, aplicant un impost sobre beneficis del 25 %. [1 punt]

1.2. Elaboreu el balanç de situació d’aquesta empresa a 31 de desembre de 2019 degudament classificat per masses patrimonials, a partir de les dades facilitades a la taula de sota. Només hi heu d’incloure aquelles masses o elements patrimonials que figuren en la taula, tret del resultat de l’exercici, que l’heu obtingut en l’apartat anterior. [1 punt]

Mobiliari 60.000

Hisenda pública creditora per conceptes fiscals 10.000

Reserves 97.000

Proveïdors 24.000

Clients 60.000

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 10.000

Aplicacions informàtiques 68.000

Capital social 300.000

Bancs i institucions de crèdit 52.000

Caixa 20.000

Equips per a processos d’informació 100.000

Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 20.000

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 170.000

Inversions financeres a llarg termini 90.000

Construccions (per a l’activitat productiva) 250.000

Creditors per prestació de serveis 12.000

Resultat de l’exercici (l’heu obtingut en l’apartat anterior) ?

1.3. Calculeu els indicadors de la rendibilitat econòmica i de la rendibilitat financera. Comenteu els resultats obtinguts. [0,5 punts]


(EXERCICI 2020) L’empresa Mik, SA presenta la informació comptable següent amb data 31 de desembre de 2019.

3.1. Feu una anàlisi de la solvència de l’empresa a curt termini mitjançant tres ràtios: la de liquiditat, la de tresoreria i la de disponibilitat. Digueu si Mik, SA pot tenir problemas de liquiditat i justifiqueu la resposta. [1,5 punts]

3.2. El director general de l’empresa Mik, SA té un germà que és un empresari individual. Aquest empresari està valorant dur a terme una inversió que consisteix en l’explotació d’una benzinera durant tres anys. Les característiques del projecte són les següents:

a) L’empresari haurà de fer un pagament inicial de 200.000 €, la meitat dels quals els aportarà ell mateix i l’altra meitat mitjançant un préstec que haurà de tornar al cap de tres anys, juntament amb uns interessos de 30.000 €.

b) Una empresa petroliera subministrarà el carburant a l’empresari el dia 1 de cada mes i l’hi cobrarà el dia 30 del mateix mes. Es calcula que anualment pagarà 500.000 € per aquest concepte.

c) Per a afrontar diferents imprevistos, l’empresari disposarà d’una pòlissa de crèdit a tres anys de 100.000 €, que ha previst que li suposarà uns pagaments anuals de 10.000 €.

Identifiqueu les diferents fonts de finançament que utilitzarà l’empresari individual en aquest projecte d’inversió i classifiqueu-les segons la procedència i el termini. No cal que argumenteu la resposta. [1 punt]

(EXERCICI 2020) L’empresa Bonvi, SL, especialitzada en la comercialització de vins catalans, presenta a 31 de desembre de 2019 una llista amb les dades comptables següents:

 


1.1. Elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Bonvi, SL corresponent al período comptable 2019, tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 25 %. Només hi heu d’incloure les partides facilitades en l’enunciat que formin part d’aquest compte. [1 punt]

1.2. A partir del resultat net de l’exercici (obtingut en l’apartat anterior) i de les dades de l’enunciat, elaboreu el balanç de situació de Bonvi, SL a 31 de desembre de 2019. Només hi heu d’incloure aquelles masses i elements patrimonials que figurin en l’enunciat d’aquest exercici. [1 punt]

1.3. Calculeu la ràtio d’estructura del deute de l’empresa Bonvi, SL i interpreteu-ne el resultat. [0,5 punts]


(EXERCICI 2020) L’empresa Transporta, SA presenta, a 31 de desembre de 2019, les dades comptables següents:

Despeses financeres 10

Actiu corrent 250

Actiu no corrent 350

Patrimoni net 100

Passiu corrent 200

Passiu no corrent 300

Benefici net 20

Impost de societats 5

 

3.1. Calculeu les ràtios de liquiditat i d’endeutament. Interpreteu els resultats obtinguts. [0,5 punts]

3.2. Calculeu i interpreteu les rendibilitats econòmica i financera de Transporta, SA. Compareu els resultats obtinguts amb els d’una empresa de la competència que presenta unes rendibilitats econòmica i financera del 8 % i del 25 %, respectivament. [0,5 punts)

3.3. a) Esmenteu quatre fonts de finançament extern (recursos aliens) a llarg termini de què pot disposar una empresa. [1 punt]

b) Transporta, SA necessita incorporar nous camions per a ampliar la seva flota de vehicles. Tenint en compte la informació dels apartats anteriors i sabent que en aquests moments li és impossible utilitzar mitjans de finançament propis, quina font o fonts de finançament extern de les que heu esmentat en el subapartat anterior recomanaríeu a l’empresa? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts]


EJERCICIO 1

1. L’empresa Grif, SA ha facilitat algunes dades de l’últim exercici econòmic. Al tancament d’aquest exercici, disposava d’un total d’immobilitzat material de 250.000 €, un saldo de clients de 40.000 €, una quantitat de 80.000 € en comptes corrents a diferents entitats bancàriesi un valor total de les existències de 30.000 €. Pel que fa a l’estructura financera, se’n sapque un 30 % són deutes a llarg termini i un 50 % correspon al patrimoni net. El benefici abans d’interessos i impostos (BAII) de Grif, SA de l’últim exercici econòmic va ser de 40.000 € i l’impost sobre beneficis que es va aplicar va ser del 25 %.

a. Elaboreu el balanç de situació d’aquesta empresa a partir de la informació proporcionada. [1 punt]
b.Calculeu la ràtio de liquiditat i la ràtio de solvència (o garantia) de l’empresa i interpreteu els resultats obtinguts. Considereu que tots dos resultats mostren una situación òptima?
c. Definiu el terme rendibilitat financera. Calculeu la rendibilitat financera que va obtener l’empresa en l’últim exercici econòmic tenint en compte que no ha de pagar interessos, i interpreteu-ne el resultat


EJERCICIO 2

2. L’empresa Estiu, SA, dedicada a l’oci i l’organització de festes infantils, presenta la información comptable següent a 31 de desembre de 2018:

a. Elaboreu el compte de pèrdues i guanys d’aquesta empresa. Només hi heu d’incloure les partides facilitades a l’enunciat que formin part d’aquest compte. [0,9 punts]
b. Quines són les principals diferències entre les accions i les obligacions? A quina massa patrimonial correspon cadascun d’aquests dos conceptes? [0,5 punts
c. Indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes o falses. En cas que siguin falses, modifiqueu-les perquè siguin vertaderes. [0,6 punts]
Les reserves són fons constituïts per beneficis generats per l’empresa i no distribuïts entre els socis. Normalment es destinen a l’ampliació del capital o la compensació de pèrdues.
El facturatge és un contracte pel qual una empresa cedeix a una entitat financera les factures dels seus proveïdors que té pendents de pagar, a fi que, quan vencin, s’ocupi de gestionar-ne el pagament. A més, l’empresa paga una comissió a l’entitat financera per fer-li aquesta feina.
-Els accionistes mai no tenen dret preferent d’adquisició quan es produeix una emissió de noves accions.

EJERCICIO 3

3. L’empresa Maquialim, SA, dedicada a la fabricació de maquinària per a indústries alimentàries, ha tancat l’exercici comptable del 2018 i, en data 31 de desembre, ha presentat el balanç de situació següent:

a. A partir de les dades d’aquest balanç de situació, calculeu i interpreteu les ràtios financeres següents: disponibilitat, liquiditat, solvència (o garantia), endeutament i estructura del deute. [1 punt]
b. Definiu els termes següents: [1 punt: 0,25 punts per cada definició]
Lísing.
Rènting.
Descompte d’efectes.
Pòlissa de crèdit.

EJERCICIO 4

4. L’empresa Troca, SA presenta, a 31 de desembre de 2018, una llista amb les dades comptables següents:Elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Troca, SA a 31 de desembre de 2018. Només hi heu d’incloure les partides facilitades a l’enunciat que formin part d’aquest compte. [1 punt]
b. Definiu els recursos permanents d’una empresa i, a continuació, calculeu l’import dels recursos permanents de Troca, SA a 31 de desembre de 2018. [0,5 punts]
c. Calculeu quin era el valor de les existències de matèries primeres de l’empresa Troca, SA a l’inici de l’exercici econòmic del 2018. [0,5 punts]

EJERCICIO 5

5. L’empresa Aventura, SL presenta durant tres exercicis economico financers consecutius les ràtios següents:


a. Definiu les ràtios de liquiditat i de solvència (o garantia). A partir de les dades de l’enunciat, expliqueu com han evolucionat aquestes dues ràtios al llarg dels tres exercicis econòmics. Justifiqueu la resposta. [0,4 punts]
b. Completeu el balanç de situació de l’empresa tenint en compte els valors de les ràtios de l’enunciat i les dades proporcionades a continuació (imports expressats en euros): [0,6 punts]Enumereu les fonts de finançament alienes a llarg termini i expliqueu-ne dues. [1 punt]

EJERCICIO 6

6. L’empresa Adda, SA presenta les dades comptables següents:

 

a. A partir d’aquestes dades, i tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 30 %, elaboreu el compte de pèrdues i guanys d’Adda, SA. [1 punt]

Calculeu i interpreteu la rendibilitat de les vendes de l’empresa. [0,25 punts]
Observeu la figura següent, en què es representa gràficament el balanç de la compañía Borja, SA:
Compareu la situació financera a curt termini d’Adda, SA i Borja, SA, i proposeu, si és possible, solucions de millora per a les dues empreses. [0,75 punts]


EJERCICIO 7

7. L’empresa BeteSA presenta la informació comptable següent al final de l’exercici:Observació: Tot i que els comptes de l’immobilitzat es presenten pel seu valor comptable net, cal considerar que l’import de l’amortització acumulada de l’immobilitzat material és de 4.000 €.


a. Presenteu el balanç de situació ordenat per masses patrimonials i calculeu el resultat de l’exercici. [1 punt]

b. Calculeu la ràtio de liquiditat i interpreteu-ne el resultat. [0,25 punts]

A partir de la informació que facilita l’enunciat, esmenteu i definiu el finançament intern i extern a llarg termini d’aquesta empresa. [0,5 punts]

Segons l’informe d’un tècnic del departament d’inversió i finances, «l’empresa es planteja dur a terme un projecte d’inversió expansiva. Pel que fa al finançament del projecte, es valora la possibilitat de fer una ampliació de capital, de manera que es recorreria al finançament aliè».

Considereu que hi ha algun error conceptual en l’informe del tècnic? Argumenteu la resposta. [0,25 punts]


EJERCICIO 8

8. L’empresa Pau & Pau, SA presenta el balanç de situació següent:a. El balanç de situació anterior conté errors. Elaboreu-lo de nou amb els errors corregits. [1 punt]
b. Calculeu el fons de maniobra i analitzeu la situació davant d’una possible suspensió de pagaments abans i després de refer el balanç de situació. [0,5 punts]
c. Analitzeu l’estructura del deute abans i després de refer el balanç. [0,5 punts]


EJERCICIO 9

9. L’empresa Filalagulla, SL presenta, a 31 de desembre, la informació comptable següent:
— Import net de la xifra de negocis: 220.000 €.
— Compres de matèries primeres: 44.000 €.
— Ingressos per arrendaments: 20.000 €.
— Ingressos financers: 64.000 €.
— Despeses financeres: 44.400 €.
— Despeses de personal: 51.000 €.
— Despeses de publicitat: 9.000 €.
— Despeses d’energia i carburants: 18.000 €.
— Despeses de transport: 16.200 €.
— Despeses per serveis bancaris i similars: 6.000 €.
— Despeses de conservació i reparacions: 13.000 €.
— Prima d’assegurances: 2.500 €.
— Altres serveis (xarxa informàtica i telèfon): 900 €.
— Amortització de l’immobilitzat: 4.400 €.
— Impost sobre el benefici: 30 %.

a. Elaboreu el compte de pèrdues i guanys de Filalagulla, SL. [1 punt]
b. Definiu les fonts de finançament següents: [1 punt: 0,2 punts per cada definició]
Reserves.
Emprèstit.
Amortitzacions.
Capital.
Crèdit comercial o de proveïdors.

EJERCICIO 10
  
10. L’empresa de consultoria i serveis informàtics Infoserv, SL presenta, a 31 de desembre de 2017, les dades comptables següents:A partir d’aquestes dades, i tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 25 %,elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Infoserv, SL.[0,8 punts]
Calculeu la rendibilitat econòmica, la rendibilitat financera i la rendibilitat de les vendes de l’empresa i interpreteu-ne els resultats. [0,75 punts]

Definiu els termes següents: [0,45 punts: 0,15 punts per cada definició]

Auditoria.

- Liquiditat.

Solvència.


EJERCICIO 11

11. L’empresa Quarts de 15 presenta, a 31 de desembre de 2017, les dades comptables següents:
a. Què és el fons de maniobra d’una empresa? Calculeu-lo i interpreteu-lo per a l’empresa Quarts de 15.

[0,5 punts]

Calculeu i interpreteu les ràtios de solvència i d’estructura del deute de Quarts de 15. [0,5 punts]

L’empresa Quarts de 15 analitza diverses opcions d’inversió per fer més competitiva l’empresa. Dels projectes següents (A, B i C), indiqueu quin és el millor tenint en compte un mètode de selecció d’inversions estàtic. Què diferencia un mètode de selección d’inversions estàtic d’un de dinàmic? [0,75 punts]


d. Suposeu que el flux de caixa net del projecte C corresponent al primer any augmenta fins a 13.000 €. Aquest augment us faria canviar la tria que heu fet en l’apartat anterior? [0,25 punts]


EJERCICIO 12

12. L’empresa Cas, SA presenta, a 31 de desembre, les dades comptables següents:
a. Elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa Cas, SA. [0,7 punts]
b. Elaboreu el balanç de situació de la companyia Cas, SA. [1 punt]
c. Interpreteu l’estructura del deute de la companyia Cas, SA amb la ràtio adient. [0,2 punts]
d. Calculeu la rendibilitat financera de l’empresa Cas, SA. [0,1 punts]

EJERCICIO 13

13. L’empresa Capsadetrons, SL presenta, a 31 de desembre de 2015, un actiu de 315.000 €,
que està finançat al 60 % amb fons propis (patrimoni net). A continuació tenim la informació
relativa al compte de pèrdues i guanys de l’empresa corresponent a l’exercici del 2015:
— Compra de matèries primeres: 22.000 €.
— Altres serveis (telefonia): 500 €.
— Amortització de l’immobilitzat: 2.400 €.
— Import net de la xifra de negocis: 110.000 €.
— Ingressos per arrendaments: 10.000 €.
— Despeses financeres: 22.400 €.
— Despeses de personal: 25.000 €.
— Despeses de publicitat: 5.000 €.
— Serveis bancaris i similars: 3.000 €.
— Prima d’assegurances: 1.500 €.
— Ingressos financers: 32.000 €.
— Despeses d’energia i carburants: 8.000 €.
— Despeses de transport: 8.200 €.
— Reparacions i conservació: 9.000 €.

a. A partir d’aquestes dades, i tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 30 %, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l’empresa amb tots els apartats corresponents. [1 punt]

EJERCICIO 14

14. L’empresa Sportsaventura, SA presenta, a 31 de desembre de 2015, la informació comptable següent:a. Elaboreu el balanç de situació de l’empresa ordenat per masses patrimonials i calculeu el capital social de Sportsaventura, SA.N [1 punt]
b. Calculeu les cinc ràtios financeres següents: disponibilitat, tresoreria, liquiditat, solvencia (o garantia) i endeutament. Interpreteu-ne els resultats. [1 punt]

EJERCICIO 15

15. De l’empresa especialitzada en la producció i la venda de sabates de cuir Sabates L’Artesà, SA en coneixem algunes dades comptables de l’últim exercici:


a. Elaboreu el compte de pèrdues i guanys i calculeu el resultat d’explotació a partir de les dades facilitades. [0,4 punts]
b. Calculeu la ràtio de liquiditat i interpreteu el resultat obtingut. [0,4 punts]
c. Expliqueu què són la rendibilitat econòmica i la rendibilitat financera. Calculeu-les i interpreteu-les per a l’empresa Sabates L’Artesà, SA. [0,8 punts]
d. De les recomanacions següents, indiqueu i justifiqueu quina és la més adient per a aquesta empresa:
1) disminuir la tresoreria perquè en té en excés;
2) vendre la part de l’immobilitzat que ja no es faci servir. [0,4 punts]

EJERCICIO 16

15. L’empresa Oca, SA presenta, a 31 de desembre, les dades comptables següents:a. Elaboreu el balanç de situació de l’empresa i calculeu el resultat de l’exercici. [1 punt]

EJERCICIO 17

17. L’empresa Drex, SA presenta un benefici abans d’interessos i impostos (BAII) de 20 milions d’euros i un benefici net de 12 milions d’euros. L’actiu total és de 190 milions d’euros, dels quals 140 corresponen a l’immobilitzat, 10 a les existències i 40 als deutes pendents de cobrar i als diners dipositats en diferents entitats bancàries. L’empresa es finança de la manera següent: un 40 % amb recursos propis, un 30 % amb deutes a llarg termini i un 30 % amb deutes a curt termini.

a Calculeu el fons de maniobra i la ràtio de liquiditat. Interpreteu-ne els resultats. [0,5 punts]
b. Definiu el terme ràtio de solvència (o garantia), calculeu-la i interpreteu-la. [0,25 punts]
c. A partir dels resultats obtinguts en els apartats anteriors, valoreu la situació financera d’aquesta empresa. Feu, si escau, propostes per a millorar-la. [0,25 punts]
d. Sabent que la rendibilitat econòmica de les empreses del sector és del 12 %, digueu si aquesta empresa presenta un bon nivell de rendibilitat. Justifiqueu la resposta. [0,25 punts]
e. Quin compte anual recull el càlcul dels diferents resultats econòmics de l’empresa? Definiu-lo i enumereu els resultats que inclou. [0,5 punts]
f. Drex, SA ha obtingut beneficis el darrer any. Considereu que pot fer una dotació de reserves? Expliqueu com es formen les reserves i indiqueu la diferència que hi ha entre una reserva legal i una reserva voluntària. [0,25 punts]

EJERCICIO 18

18. A partir de les dades següents de l’empresa Box, SA relatives a l’últim exercici, elaboreu el compte de pèrdues i guanys d’aquesta societat. [1 punt]

— Ha venut 754 unitats de mercaderia a un preu de 100 unitats monetàries per unitat.
— Ha comprat 500 unitats de mercaderia a un preu de 60 unitats monetàries per unitat.
— Les despeses anuals de cotització dels treballadors de l’empresa a la Seguretat Social pugen a 500 unitats monetàries i l’import anual dels salaris són 1.003 unitats monetàries.
 — Ha demanat un préstec a un banc, que ha de tornar en el termini de quatre anys. Els interessos anuals d’aquest préstec són 2.000 unitats monetàries.
— Es van reparar unes goteres a la nau de la fàbrica on es duu a terme l’activitat productiva. Aquesta reparació va costar 5.000 unitats monetàries.
— Té un estoc final de mercaderies al magatzem per valor de 4.300 unitats monetàries. A l’inici de l’any aquest estoc era de 3.000 unitats monetàries.
— Els rebuts dels subministraments (aigua i telefonia) pugen a 2.000 unitats monetàries.
 — El cost de l’assegurança de l’edifici i de totes les instaŀlacions tècniques de la companyia és de 7.500 unitats monetàries.
— El lloguer anual de la nau que ocupa la fàbrica costa 6.000 unitats monetàries.
— L’impost de societats és del 35 %.

EJERCICIO 19

19. L’empresa Apmúsic, SL presenta les dades comptables següents:
  

A partir d’aquestes dades, responeu a les qüestions següents:

a. Presenteu el balanç de situació ordenat per masses patrimonials. [0,6 punts]
b. Calculeu el fons de maniobra d’aquesta empresa. Interpreteu-ne breument el resultat. [0,4 punts]
c. El consell d’administració d’Apmúsic, SL s’està plantejant dur a terme una inversió per als propers cinc anys. A partir dels càlculs efectuats pel seu departament financer s’ha de decidir entre dos projectes. El projecte 1 presenta una taxa interna de rendibilitat (TIR) del 6,3 % i el projecte 2, una TIR del 7,1 %. Quin projecte considereu que és més convenient, tenint en compte que el cost de capital és del 7,3 %? Per què? [0,5 punts]
d. Definiu el terme finançament propi. Enumereu les fonts de finançament propi (intern i extern) que es detallen en l’enunciat de l’exercici. [0,5 punts]

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.