Header Ads

Ejercicios resueltos punto muerto y costes SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA

Todos los ejercicios resueltos sobre el punto muerto de la  selectividad de economía de la empresa que han entrado en los últimos años en CATALUÑA.

Primero te dejo algunos ejercicios resueltos y luego lo enunciados de años anteriores

ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE PUNTO MUERTO DE AÑOS ANTERIORES EN CATALUÑA


EJERCICIO 1


(AÑO 2022. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). Rodes, SA es una empresa que fabrica neumáticos para vehículos industriales. Para la producción de cada uno de los neumáticos que fabrica necesita 3 unidades del producto A y 5 unidades del producto B. Aparte, conocemos los siguientes datos de esta empresa: 

— Costes fijos:

Gastos de personal: 10.000.000 € anuales.

Importe de la maquinaria y la nave industrial (amortización en 10 años): 150.000.000 €.

— Precio unitario del producto A: 5 €.

— Precio unitario del producto B: 2 €.

—Margen de contribución del producto (neumáticos para vehículos industriales): 20€.

 — Capacidad productiva anual máxima: 2.000.000 unidades/año. 

 

5.1. Calcule el umbral de rentabilidad (o punto muerto) anual de este negocio y argumente su viabilidad económica. [0,8 puntos] 

5.2. Al año siguiente, el precio de venta del producto de Rodes, SA sube hasta los 50 € para compensar el incremento de costes causado por la inflación. Si se sabe que el nuevo punto muerto de la empresa se establece en 1.500.000 unidades, calcule, utilizando la fórmula del punto muerto, los costes variables unitarios de la empresa y el margen de contribución. El total de costes fijos es el mismo que consta en el enunciado.  [0,8 puntos] 

5.3. Mencione dos opciones que tendría Rodes, SA a largo plazo para reducir el elevado umbral de rentabilidad (o punto muerto) que presenta la empresa. [0,4 puntos].


EJERCICIO 2


(AÑO 2022. EXAMEN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE). L’empresa familiar Verdures, SL es dedicava a la producció i venda de diferents pro- ductes hortícoles que conreava a les seves finques. Aquesta activitat li suposava cada any unes despeses molt elevades de mà d’obra i molta inversió en maquinària. Els costos fixos totals eren de 50.400 €/any i, quan feien els comptes anuals, sempre arribaven a la conclusió que la rendibilitat aconseguida no compensava tot l’esforç que hi dedicaven. 


Per això, van canviar l’estratègia i es van centrar en la producció i venda d’un sol pro- ducte de temporada, que van decidir comercialitzar en paquets d’1 kg. Amb aquesta nova estratègia:

 

— els costos variables unitaris (els costos de producció i distribució) erende 2,5€/paquet; 

— cada paquet d’1 kg el venien a un preu de 18 €/paquet, ja que van considerar que inicialment el preu de venda al públic no havia de superar el llindar dels 20 €/paquet; 

— els costos fixos totals es van reduir considerablemente van pasar a ser de 12.600€/any  (una quarta part dels costos fixos totals dels anys anteriors). 


5.1. Tenint en compte la nova estratègia, calculeu el punt mort, és a dir, quants paquets d’1 kg havien de vendre per a no perdre ni guanyar diners. Interpreteu el resultat. [0,8 punts] 

5.2. Fa uns mesos, veient que realment el seu producte tenia molt d’èxit perquè es tractava d’un producte de proximitat, l’empresa Verdures, SL va decidir canviar de nou l’estratè- gia ampliant els canals de comercialització mitjançant Internet. Per temes logístics, han canviat els envasos, però els paquets continuen sent d’1 kg. Els costos fixos totals ara són de 14.000 €/any i els costos variables unitaris han pujat a 3 €/paquet. 

Amb aquestes noves condicions, si el preu de venda és de 15€/paquet, calculeu quants paquets haurien de produir i vendre per a aconseguir uns beneficis de 40.000 €. [0,5 punts] 

5.3. L’empresa familiar Verdures, SL és una societat de responsabilitat limitada. Quin és el nombre mínim de socis que es necessita per a constituir-la? Quina responsabilitat té el soci o socis? Quin és el capital mínim que s’ha d’aportar per a la constitució d’una societat de responsabilitat limitada?  [1,2 punts] 


EJERCICIO 3


(AÑO 2021. EXAMEN ORDINARIA JUNIO) L’empresa Happyface, SL, dedicada a la comercialització de mascaretes homologades, presenta una llista amb les dades comptables següents: A més, se sap que l’empresa té una capacitat productiva anual màxima de 7.000.000 mascaretes. 

1. A partir d’aquestes dades, calculeu el llindar de rendibilitat (també anomenat llindar de benefici punt mort) de l’empresa i argumenteu la viabilitat econòmica de Happyface, SL. [1 punt] 

2. A partir de les dades de l’enunciat, calculeu els beneficis o les pèrdues de l’empresa al nivell màxim de capacitat productiva. [0,5 punts] 

3. Calculeu quin ha de ser el preu de venda del producte si, amb les mateixes dades de l’enunciat, l’empresa té com a objectiu obtenir 200.000 € de beneficis i aconseguir pro- duir i vendre la seva capacitat màxima de producció. [0,5 punts] 


Ejercicio resuelto 


EJERCICIO 4


(AÑO 2021. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). Un cop feta l’anàlisi dels costos de producció d’una empresa en un cicle productiu determinat, s’ha elaborat la llista següent, que inclou els costos de producció, el preu del pro- ducte i el cost variable unitari: 


Nota: Els costos variables es refereixen a la producció d’una quantitat de 1.000 unitats de producte (producció actual de l’empresa). 

1. Calculeu el punt mort (o llindar de rendibilitat) d’aquesta empresa i expliqueu el resul- tat obtingut. [1 punt] 

2. Calculeu el benefici obtingut per la producció de 1.000 unitats de producte. A continuació, determineu quantes unitats de producte s’haurien de vendre per a obtenir un benefici de 40.000 € conservant el mateix preu unitari (350 €).[0,75 punts] 

3. Utilitzant la fórmula del benefici, calculeu quin preu hauria de tenir el producte per a obtenir 40.000 € de benefici amb una producció de 1.000 unitats.[0,75 punts] 

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 5


(AÑO 2021. EXAMEN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE). A partir de la documentació comptable d’una empresa, s’ha pogut determinar la infor- mació que apareix a la taula següent: 


A més, se sap que el preu de venda del producte és de 200 €/unitat. 

1. A partir d’aquesta informació, calculeu el punt mort (també anomenat llindar de rendi- bilitat llindar del benefici) de l’empresa i expliqueu el resultat obtingut. A continuació, determineu quin benefici obtindrà aquest any si produeix 700 unitats, en lloc de 100. [1 punt] 

2. Calculeu el preu de venda unitari del producte si el punt mort ara és de 400 unitats i les dades sobre els costos són les que consten en la taula inicial de l’exercici. [0,8 punts] 

3. Calculeu el preu de venda unitari del producte si amb la producció de 700 unitats i amb els costos de la taula inicial l’empresa vol obtenir un benefici de 18.000 €. [0,7 punts] 

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 6

(AÑO 2020. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). La societat cooperativa Bonaapp es dedica a la investigació i venda de diverses aplicacions per a dispositius mòbils, amb els costos següents:

— Lloguer fix anual del local: 30.000 €.

— Cost fix anual dels socis treballadors de l’empresa: 250.000 €.

— Cost fix total per la compra dels ordinadors al llarg de cinc anys: 80.000 €.

— Comissió de distribució de les aplicacions: 0,2 € la unitat.

El preu unitari de cada descàrrega és d’1 €.

1. Calculeu el marge de contribució unitari per descàrrega de les aplicacions que comercialitza la cooperativa. [0,6 punts]

2. Calculeu el punt mort, és a dir, quantes descàrregues anuals seran necessàries perquè l’empresa pugui començar a tenir beneficis. Interpreteu el resultat obtingut. [0,6 punts]

3. Si el nombre de descàrregues anual fos d’1.000.000, quin benefici o pèrdua tindria la cooperativa? [0,6 punts]

4. Digueu quin és l’objectiu principal de les cooperatives, quina responsabilitat tenen els socis davant els deutes de la societat i quin és el nombre mínim de socis que han de tenir les cooperatives de primer i segon grau. [0,7 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 7

(AÑO 2020. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). En Lluís vol iniciar un negoci de fabricació i venda d’un component que forma part del motor dels patinets elèctrics. Està fent càlculs i es planteja dues opcions de fabricació: una de manual (amb un procés de fabricació menys mecanitzat) i l’altra d’automatitzada (en què es fa un ús generalitzat de maquinària).

Opció de fabricació manual. Amb aquesta opció, els costos fixos serien de 18.000 €/any i els costos variables unitaris serien de 5 €/unitat.

Opció de fabricació automatitzada. Amb aquesta opció, els costos fixos serien de 24.200 €/any i els costos variables unitaris serien de 3 €/unitat.

Per a totes dues opcions es preveuen unes vendes de 1.500 unitats a un preu de venda de 25 €/unitat.

1. Calculeu el punt mort de les dues opcions. Interpreteu els resultats obtinguts. (1 punt]

2. Calculeu els beneficis que s’obtindrien amb l’opció automatitzada si les vendes fossin de 1.500 unitats. [1 punt]

3. Si ara amb l’opció automatitzada es volgués obtenir un benefici de 16.000 €, produint i venent 1.650 unitats i amb un cost variable unitari de 3,21 €/unitat, a quin preu s’hauria de vendre cada unitat del producte? [0,5 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 8


(AÑO 2020. EXAMEN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE). En Lluís Colomer és el gerent d’una pime dedicada a la producció i venda de xumets per a nadons. Disposem de les dades següents sobre l’empresa d’en Lluís:

— Té capacitat per a produir i vendre anualment 400.000 xumets.

— Per a la seva activitat empresarial, ha d’assumir les despeses següents:

1. Calculeu el punt mort anual del negoci d’en Lluís. És viable econòmicament? Raoneu la resposta. [1 punt]

2. Quin seria el benefici o la pèrdua de l’empresa si el nivell de producció fos el màxim, és a dir, 400.000 unitats? [0,75 punts]

3. Si una disminució del preu de les matèries primeres fes baixar el cost variable unitari fins als 40 cèntims, canviaria la viabilitat econòmica de l’empresa? Justifiqueu la resposta. [0,75 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 9

(AÑO 2019. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). En Marc i la Núria són germans i volen tirar endavant el seu propi negoci, que consistirà a envasar i comercialitzar el vi procedent de les vinyes de les finques familiars. L’anomenaran Vi de l’Arc de Sant Martí i el vendran en ampolles de 750 cc.

A la seva família els ha agradat molt aquesta idea i han arribat a un acord: els donaran suport durant el primer any facilitant-los el vi a molt bon preu, però tota la part económica l’hauran d’assumir ells.

Després de fer càlculs, en Marc i la Núria arriben a la conclusió que els costos fixos que hauran de considerar el primer any seran de 25.300 €, que es dedicaran al manteniment i altres despeses del celler, a les instaŀlacions i també a la publicitat.

D’altra banda, el primer any els costos variables unitaris seran d’1,2 €/unitat (inclouran les ampolles de vidre, les etiquetes, els taps i també el vi).

Els vins de qualitat similar al Vi de l’Arc de Sant Martí es venen al mercat a un preu de 5 € per ampolla de 750 cc, però ells, a fi de posicionar-se i poder augmentar la seva quota de mercat, el volen vendre a 3,5 € per ampolla de 750 cc.

1. Tenint en compte les dades de l’enunciat i el fet que el preu de venda unitari és de 3,5 € per ampolla de 750 cc, calculeu el punt mort d’aquesta empresa i interpreteu el resultat obtingut.
[0,75 punts]
2. De la collita del primer any han obtingut 9.000 litres de vi, que han envasat i venut totalment, tal com havien previst. Tenint en compte aquests 9.000 litres de vi:
a) Calculeu el nombre d’ampolles de 0,75 litres que han pogut omplir. [0,25 punts]
b) Calculeu quins han estat els costos totals i els ingressos totals del negoci. A continuación indiqueu, mitjançant el càlcul del benefici, si han guanyat o perdut diners (tenint present la dada obtinguda en el subapartat anterior i les dades de l’enunciat). [0,5 punts]
3. Per al segon any, en Marc i la Núria esperen que els costos fixos s’incrementin un 10 % i els costos variables unitaris es dupliquin (i, per tant, passin d’1,2 €/unitat a 2,4 €/unitat).
a) Suposant que aquest segon any, per a obtenir un benefici igual a zero, només podrán produir i vendre 10.000 ampolles, calculeu a quin preu hauran de vendre les ampolles,de manera que no perdin ni guanyin diners.[0,25 punts]
b) El valor obtingut en el subapartat anterior és superior o inferior al preu de mercat? Per quin motiu penseu que hi ha aquesta diferència de preu? [0,25 punts]


EJERCICIO 10

(AÑO 2019. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). Els alumnes de segon de batxillerat d’un institut han decidit vendre roses vermelles per Sant Jordi, amb l’objectiu de finançar el viatge de final d’estudis que faran després de la selectivitat.

La llicència municipal per a vendre roses al carrer costa 300 € i l’institut els cedeix de manera gratuïta dues taules i cadires per a muntar la paradeta.

Els estudiants poden comprar les roses a l’escola d’horticultura a un preu de 60 cèntims cadascuna, i el paper de ceŀlofana per a embolicar-les a 8 cèntims cada unitat. Les estovalles per a cobrir les taules i les galledes per a guardar-hi les roses tenen un cost de 25 € i 11 €, respectivament.

Finalment, cada llaç amb la senyera per a adornar cada rosa té un cost de 12 cèntims. Tenint en compte la competència, els estudiants creuen que podran vendre les roses vermelles a un preu de venda unitari de 4 €.

A partir d’aquestes dades, els alumnes de segon de batxillerat han elaborat aquesta taula, en la qual s’inclouen els costos fixos i els costos variables unitaris de les roses:


1. Calculeu el punt mort de les roses vermelles i interpreteu el resultat obtingut. [0,5 punts]
2. Si són 20 alumnes implicats en el projecte i cada un vol obtenir com a mínim 40 € de benefici individual, quantes roses vermelles hauran de vendre? [0,75 punts]
3. Els alumnes es plantegen, en un moment determinat, si és millor vendre roses vermelles o roses blaves.
a) Tenint en compte les dades de l’enunciat, calculeu el benefici total que s’obtindria amb la venda de 150 roses vermelles. [0,25 punts
b) Calculeu el benefici total que s’obtindria amb la venda de 150 roses blaves i, tot seguit, el punt mort de les roses blaves. Per fer-ho, considereu que el preu de venda de les roses blaves és de 5 € per unitat i tingueu en compte les dades que mostra la taula següent, relativa als costos variables unitaris de les roses blaves:

Costos variables unitaris (roses blaves)
— Preu d’adquisició de les roses 0,60 €/unitat
— Paper de ceŀlofana per a embolicar 0,08 €/unitat
— Llaços 0,12 €/unitat
— Pintura blava 0,20 €/unitat

El total de costos fixos de les roses blaves és el mateix que el de les roses vermelles.[0,3 punts]
c) Comparant tant els beneficis com els punts morts obtinguts al llarg de l’exercici, responeu a la pregunta següent: què seria més avantatjós, vendre 150 roses vermelles o 150 de blaves? Raoneu la resposta. [0,2 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 11

(AÑO 2018. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). Una associació de comerciants celebrarà enguany el 50è aniversari de la seva fundació. Per a fer-ho, l’entitat vol organitzar un viatge per a visitar una fira bianual que té lloc a Milà,la més important del sector. El president ha analitzat la situació econòmica de l’associació i ha vist que amb els estalvis de què disposen no poden pagar la totalitat de les despeses del viatge de tots els associats.
Per aconseguir finançament, han decidit fer un dinar popular, al final del qual lliuraran un clauer commemoratiu a tots els assistents. Els costos que han previst són:

— Lloguer d’una sala (amb una capacitat màxima per a 300 persones): 200 €.
— Dinar: 12 € per comensal.
— Clauer commemoratiu: 2 € per unitat.
— Contractació de dos cambrers: 100 € cadascun.
— Lloguer d’un equip de música: 100 €.
— Servei de seguretat: 60 €.

1. Determineu els costos fixos i els costos variables unitaris que suposa l’organització d’aquest acte. Què diferencia els costos fixos dels costos variables? [0,5 punts]
2. Calculeu el preu que ha de tenir el tiquet del dinar perquè l’organització no tingui pèrdues en el cas que es venguin 80 tiquets. [0,5 punts]
3. Dels 62 comerciants associats, finalment només 40 visitaran la fira. El viatge costa 350 € per persona. Si els tiquets del dinar es venen a 26 € cada un, calculeu quants se n’haurien de vendre perquè els beneficis obtinguts permetessin finançar el 20 % del cost del viatge.
Podran aconseguir aquest objectiu tenint en compte la capacitat de la sala? [0,5 punts]
4. L’associació es planteja diferents reptes per als propers anys. Abans, però, cal fer una anàlisi de la viabilitat comercial i financera de l’associació. Expliqueu breument en què consisteixen aquestes dues viabilitats. [0,5 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 12

(AÑO 2018. EXAMEN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE). La Sònia es dedica a fer llibretes a mà. Les ven totes al mateix preu els dissabtes, que és quan no té classe a la universitat. Dissabte passat va vendre 12 llibretes i va ingressar 72 €. Els costos totals que la Sòniava assumir amb la producció i la venda de les 12 llibretes van ser de 44 €, mentre que el dissabte anterior, que n’havia venut 15, els costos totals van pujar a 50 €.

1.Si els costos fixos diaris que té la Sònia són de 20 €, calculeu els costos variables de cada llibreta, el preu de venda unitari, el punt mort diari en unitats físiques i el benefici que va obtenir tots dos dissabtes. [0,8 punts]
2. Què podria fer la Sònia per a fer baixar el punt mort? Per què seria bo aconseguir aquesta reducció? [0,2 punts]


EJERCICIO 13

(AÑO 2017. EXAMEN ORDINARIA JUNIO).
En  Miquel  ha  creat  una  botiga  en  línia  de  venda  de  mobiliari  per  a  oficines.  Aquest  emprenedor estima  que  els  costos  fixos  anuals  del  projecte  seran  de  5.500  €  i  preveu  que l’import mitjà de cada comanda que rebi serà de 700 €, amb uns costos variables de 150 € per comanda. 

 

a) Quantes comandes de mobiliari hauria de rebre en Miquel en un any per a cobrir els costos? [0,2 punts]

 

b) Després d’un any d’activitat comercial, els costos variables mitjans per cada coman-da pugen i passen a ser de 200 €. Si en Miquel no ha modificat els preus unitaris de venda al públic, quantes comandes ha de rebre per a cobrir els costos? [0,2 punts]


Ejercicio resuelto

EJERCICIO 14

(AÑO 2017. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). La companyia marítima Rocamaura està estudiant explotar una ruta turística per les illes Medes. L’estudi de mercat que ha encarregat per conèixer la viabilitat econòmica del projecte li aporta la informació següent:

— La capacitat del vaixell que hauran de comprar per a fer les rutes permetrà transportar un màxim de 50.000 passatgers l’any.
— L’embarcació costarà 3.000.000 € i s’espera que tindrà una vida útil de deu anys.
— El preu estimat del passatge serà de 20 €.
— El marge de contribució de l’activitat serà del 60 % del preu estimat del passatge.

1. Feu l’anàlisi del punt mort per valorar si la nova ruta turística és viable econòmicament. Justifiqueu la resposta. [0,6 punts]
2. Quins beneficis o pèrdues anuals obtindria l’empresa si s’assolís la capacitat màxima? [0,4 punts]
3. El segon any, la Generalitat de Catalunya obliga l’empresa a adquirir una llicència especial amb un cost anual de 200.000 € per a poder desenvolupar l’activitat en un parc natural. Quin hauria de ser el nou preu del passatge per a aconseguir que el negoci fos viable econòmicament, suposant que anualment es venen 25.000 passatges?
Nota: El marge de contribució de l’activitat seguirà sent del 60 % del preu final del passatge també per a aquest segon any. [0,5 punts]
4. Conscient de la importància d’elaborar un pla d’empresa, Rocamaura en vol desenvolupar un abans d’iniciar l’activitat empresarial. Quins són els continguts del pla d’empresa? [0,5 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 15

(AÑO 2017. EXAMEN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE). L’empresa XYZ, SL està preparant un congrés per a tractar dels diferents alfabets que hi ha al món.
Disposem de les dades següents sobre aquest congrés:

— La inscripció al congrés costa 90 € per persona.
— El congrés es farà en un espai emblemàtic de la ciutat amb capacitat per a 200 persones, que l’empresa ha llogat per 2.200 €.
— L’empresa ha contractat un servei de càtering per oferir un còctel als assistents. El cost que ha pactat amb els proveïdors és de 32 € per cada persona que assisteixi al congrés amb inscripció.
— Cada inscrit que assisteixi a l’esdeveniment rebrà material promocional del congrés per valor de 10 €.
— El lloguer de l’equip de so costa 900 €, preu que inclou el personal tècnic de suport.
— El fotògraf que cobreix el congrés cobra 500 €.
— El disseny de la imatge corporativa (logotip, cartells, etc.) costa 1.200 €.

1. Amb aquestes dades, quantes persones cal que s’inscriguin al congrés per a poder cobrir tots els costos? Amb quin nom es coneix aquest valor? [0,5 punts]
2. Què passaria si s’inscrivissin 70 persones al congrés? I si ho fessin 150? Justifiqueu la resposta numèricament. [0,6 punts]
3. Els organitzadors del congrés estan valorant la possibilitat de convidar un ponent molt reconegut en aquest àmbit, els honoraris del qual serien de 600 €. Amb aquesta nova dada, quantes persones cal que s’inscriguin al congrés per a cobrir tots els costos (incloent- hi el nou ponent)? [0,5 punts]

Ejercicio resuelto

EJERCICIO 16

(AÑO 2016. EXAMEN ORDINARIA JUNIO). L’empresa Envasverd, SL vol obrir una línia nova de negoci dedicada a la fabricació d’ampolles amb plàstic reciclat. Els costos fixos del nou procés de fabricació són de 300.000 € per any i els costos variables, de 45.000 € per cada lot d’1.500.000 ampolles. El preu de venda del producte en el mercat és de 0,07 €.

1. Calculeu el punt mort de l’empresa i el marge de contribució unitari. Interpreteu-ne els resultats. [0,5 punts]
2. Si l’empresa pot arribar a produir i vendre 15 milions d’unitats anuals, quina és la viabilitat econòmica d’aquesta nova línia de negoci? [0,25 punts]
3. Calculeu el benefici o la pèrdua de l’empresa si produís i vengués la màxima quantitat possible d’ampolles, és a dir, 15 milions. [0,25 punts] 10
4. Al cap d’un any d’haver engegat la nova línia de negoci, l’empresa té els mateixos costos fixos i el llindar de rendibilitat són 12 milions d’ampolles venudes. Calculeu el preu unitari de venda del producte i el cost variable unitari sabent que l’empresa vol que el preu unitari del producte dobli el cost variable unitari. [0,5 punts]
5. Un dels elements d’un pla d’empresa és l’anàlisi de la viabilitat financera. En què consisteix? [0,5 punts]


EJERCICIO 17

(AÑO 2016. EXAMEN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE). La Carla és una emprenedora que finalment ha decidit tirar endavant una idea de negoci que tenia al cap des de feia temps: muntar un taller botiga de cinturons fets a mà. Després d’haver fet una petita anàlisi de la situació, ha elaborat una llista amb les característiques següents:

 — El local on produirà i vendrà els cinturons costa 550 €/mes en concepte de lloguer. — Els subministraments (aigua, llum i telèfon) tenen un cost fix de 100 €/mes.
— Els estris de treball, amb una vida útil estimada de 2 anys, tenen un cost d’adquisició de 1.200 €.
 — La bovina de 5 metres de la tela que utilitzarà per a la confecció dels cinturons té un cost de 10 €.
 — Tots els cinturons que confeccionarà fan 1 metre de llargada.
— El preu unitari de venda d’un cinturó serà de 37 €.

1. Quins costos fixos i variables mensuals tindrà el negoci? Quants cinturons haurà de vendre la Carla mensualment per a cobrir els costos totals? [0,5 punts]
2. Calculeu les pèrdues o els beneficis que tindria la Carla si produís i vengués 35 cinturons en un mes. [0,5 punts]
3. Què és l’esperit emprenedor? [0,5 punts]
4. Enumereu un mínim de cinc trets característics d’una persona emprenedora. [0,5 punts]


Con la tecnología de Blogger.